400 mln złotych na innowacje w regionach

400 mln złotych na innowacje w regionach

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza powstanie Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB). W ramach inicjatywy konsorcja naukowo–przemysłowe będą mogły ubiegać się o dofinansowanie innowacyjnych projektów z dziedzin takich jak energetyka, turystyka medyczna czy przemysł włókienniczy. 372 mln przeznaczono dla regionów słabiej rozwiniętych i 28 mln dla województwa mazowieckiego.

Jednym z kluczowych celów planu premiera Morawieckiego jest wyłonienie branż gospodarki, w których mamy największy potencjał. Ale chcemy też, żeby te branże koncentrowały się w określonych regionach tak, żeby każde z polskich województw miało swoje gospodarcze specjalizacje – mówi Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

RANB-y są jednym z instrumentów realizacji regionalnych inteligentnych specjalizacji. Stanowią zestaw 26 komplementarnych obszarów badawczych, które zostały opracowane w oparciu o zgłoszenia od 16 marszałków województw. Na ich podstawie konsorcja naukowo-przemysłowe złożone z maksymalnie 5 podmiotów, których liderem zostanie jednostka naukowa, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów z budżetu 400 mln złotych. Z tej kwoty aż 372 mln zł jest dedykowane regionom słabiej rozwiniętym, zaś 28 mln mogą wykorzystać konsorcja z województwa mazowieckiego.

Tematyka projektów  w ramach RANB jest bardzo szeroka – od biogospodarki, przez turystykę po sektory kreatywne, jak multimedia. Każdy region będzie miał swoje preferowane specjalizacje, tak jak region dolnośląski postawi zapewne na kompetencje związane z wytwarzaniem i przetwórstwem miedzi i srebra. Nasza koncepcja bazowała na wsłuchaniu się w potrzeby zgłaszane lokalnie i zaprojektowaniu narzędzia, które na nie odpowie. Tak narodziły się RANB-y – wyjaśnia prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe wpisujące się tematycznie w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych. Dzięki zaangażowaniu przedsiębiorstw do realizacji projektów zwiększone zostanie prawdopodobieństwo komercjalizacji wyników badań.

Wartość kosztów kwalifikowanych w każdym projekcie  wynosi od minimum 1 do max. 8 mln zł. Wnioski o dofinansowanie projektów będzie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym od 30 czerwca do 29 lipca 2016 r. Ocena projektów zgłaszanych przez konsorcja naukowo-przemysłowe w ramach RANB będzie dokonywana w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIR.

Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze są instrumentem wsparcia przewidzianego do realizacji w ramach IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) – działania 4.1.

Dodaj komentarz