Rozstrzygnięcie konkursu w ramach naboru 5.2.1 System transportu kolejowego, Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego

21 października 2019 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 1335/VI/19 w sprawie wyboru projektów w trybie pozakonkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 5. Transport, Działania 5.2. System transportu kolejowego, Poddziałania 5.2.1. System transportu kolejowego – konkursy horyzontalne (Nr naboru RPDS.05.02.01-IZ.00-02-356/19).

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów w ramach naboru nr RPDS.05.02.01-IZ.00-02-356_19 – 21.10.2019 r

Skład Komisji Oceny Projektów

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz