CEF Blending Facility – w lipcu kolejny nabór wniosków o dofinansowanie

Komisja Europejska wraz z Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci ogłosiła, że planuje kolejny nabór wniosków w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) – Transport Blending Facility.

Szacunkowy budżet konkursu wynosi 198 mln euro. Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie powinno nastąpić w lipcu tego roku. Pierwsze wnioski będzie można składać w grudniu 2019 roku, aż do wyczerpania zaplanowanej puli (lub do marca 2021 roku, w trybie kwartalnym).

Obszary wsparcia

CEF Transport Blending Facility będzie wspierał dwa obszary :

1. rozwój paliw alternatywnych

2. rozwój Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS)

CEF Blending Facility jest instrumentem umożliwiającym specyficzny montaż finansowy zakładający udział na poziomie projektu środków bezzwrotnych (unijna dotacja z CEF) oraz  środków zwrotnych, pochodzących z akredytowanych przez Komisję Europejską instytucji finansowych.

Wsparcie CEF z Blending Facility będzie kierowane do projektów posiadających ograniczoną rentowność finansową, ale mających potencjał przyciągnięcia finansowania rynkowego. Decyzja o udzieleniu dofinansowania CEF będzie oparta na harmonogramie dla projektów gotowych do wdrożenia, czyli projektów inwestycyjnych. O wyborze projektów – poza ich dojrzałością – będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Nowa formuła konkursowa nie określa jednej daty końcowej na składanie wniosków o dofinansowanie, dlatego też największe szanse na uzyskanie wsparcia CEF mają projekty, dla których wnioski zostaną przekazane do KE w pierwszej kolejności.

Paliwa alternatywne

W zakresie priorytetu 1 dotyczącego rozwoju paliw alternatywnych wysokość możliwego do uzyskania dofinansowania z CEF Blending Facility przedstawia poniższa tabela:

Rodzaje technologii paliw alternatywnychInfrastrukturaAktywa ruchome – jako koszt kwalifikowalny rozumiana jest różnica między kosztem rozwiązania konwencjonalnego i kosztem rozwiązania innowacyjnego
 Ciężarówki i autobusyStatkiLokomotywy
CNG10%10%
LNG10%10%;w odniesieniu do ciężarówek wysokość grantu nie może przekroczyć 3000 EUR dla jednego pojazdu15%;20% dla statków żeglugi śródlądowej
Energia elektryczna15%;20% dla infrastruktury ładowania dedykowanej dla autobusów w transporcie publicznym20%20%
Wodór20%20%20%20%

Zgodnie z określonymi przez Komisję Europejską zasadami wysokość wnioskowanego dofinansowania z CEF wynosić będzie co najmniej 1 milion euro. Jednocześnie wartość finansowania zwrotnego dla projektu powinna wynieść 5 milionów euro, a w przypadku pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 12,5 miliona euro.

Projekty dotyczące rozwoju paliw alternatywnych powinny być zlokalizowane bezpośrednio na sieci bazowej TEN-T (transeuropejska sieć transportowa) lub maksymalnie w odległości do 10 km od trajektorii tej sieci. Możliwa jest również lokalizacja projektów w miastach (węzłach) sieci bazowej TEN-T ujętych w załączniku nr II.1 i II.2 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. Na zasadzie odstępstwa, do 20% planowanego budżetu projektu może być przeznaczone na sfinansowanie robót zlokalizowanych na sieci kompleksowej  TEN-T.

Prace związane z pojazdami dotyczącymi wdrożenia paliw alternatywnych są kwalifikowalne pod warunkiem, że są wykorzystywane w ramach sieci TEN-T.

Rozwój ERTMS

W zakresie priorytetu 2 dotyczącego rozwoju Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) dofinansowanie zostało określone jako wkład jednostkowy. Szczegóły dotyczące wielkości wsparcia oraz kwalifikowania kosztów zostały określone przez Komisję Europejską w Decyzji zatwierdzającej użycie wkładu jednostkowego dla wsparcia rozwoju ERTMS w ramach instrumentu „Łącząc Europę (CEF) w sektorze transportu” z dnia 20 lutego 2019 roku, która jest dostępna pod następującym adresem:https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/ertms_decision-annex_i_unitcontributions.pdf.

Kwalifikujące się projekty muszą dotyczyć wdrożenia systemów spełniających wymagania poziomu 3 (Baseline 3).

Okres kwalifikowalności kosztów zgłaszanych projektów zaczyna się najwcześniej od dnia złożenia wniosku w konkursie i trwa do zakończenia projektu, najpóźniej do 31 grudnia 2023 r.

Informacje dotyczące planowanego konkursu znajdują się na stronie Komisji Europejskiej:https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/blending-facility.

Wsparcie dla wnioskodawców

Wnioski aplikacyjne przed przekazaniem do KE muszą zostać zaakceptowane przez Państwo Członkowskie, tj. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Szczegóły dotyczące procesu składania wniosków na szczeblu krajowym zostaną ogłoszone na etapie publikacji przez KE ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie CEF.

Podmioty zainteresowane udziałem w tym konkursie zapraszamy do kontaktu roboczego z pracownikami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – mail kontaktowy: cef@miir.gov.pl.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz