Dofinansowania na energię elektryczną

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie przyjmowała wnioski na projekty związane z wytwarzaniem  energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na ten cel ponad 10,7 mln zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Nabór został ogłoszony w ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna. Wsparcie będzie można uzyskać na budowę lub rozbudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji, czyli w najbardziej efektywny sposób, np. z odnawialnych źródeł energii. Zakresem projektu będą mogły być prace budowlano-montażowe, niezbędne do budowy lub przebudowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji oraz trigeneracji, która jest nowocześniejszą technologią, pozwalającą produkować energię elektryczną, cieplną oraz chłód użytkowy do wykorzystywania np.: w klimatyzatorach.

Wnioskodawcy będą mogli również przebudować istniejące jednostki wytwarzania ciepła i zastąpić je jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji.

Zielone światło będą miały również inwestycje polegające na budowie przyłączeń do sieci ciepłowniczej, chłodniczej lub elektroenergetycznej. Wnioskodawca w ramach inwestycji będzie mógł przebudować lub zbudować infrastrukturę techniczną w zakresie przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych, telekomunikacyjnych lub włókien światłowodowych na potrzeby projektu. Wsparcie obejmie także zakup i montaż urządzeń do magazynowania energii elektrycznej.

Do kosztów kwalifikowanych będą się zaliczały także prace inwestycyjne np. przygotowanie terenu pod budowę, w tym prace geodezyjne, prace rozbiórkowe i wykończeniowe, przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją czy zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu.

Trzeba podkreślić, że każda przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację musi ograniczać COo co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji. Już na etapie aplikowania, wnioskodawca będzie zobowiązany przedstawić audyt energetyczny lub świadectwo energetyczne. Dopuszczalna moc instalacji w projekcie wynosi do 1 MWe.

Dla kogo dofinansowanie?

O unijne wsparcie w ramach konkursu, ubiegać się będą mogły:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 • przedsiębiorstwa;
 • dostawcy usług energetycznych;
 • placówki medyczne działające w publicznym systemie ochrony zdrowia;
 • instytucje kultury;
 • szkoły wyższe;
 • spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y;
 • kościoły i związki wyznaniowe;
 • organizacje pozarządowe;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Kwota przeznaczona na wsparcie to ponad 10,7 mln zł. Minimalna wartość dofinansowania projektu to 200 tys. zł, maksymalna wartość dofinansowania nie została określona.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0. Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach.

 

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu.

Źródło: newsrm.tv

Dodaj komentarz