Harmonogram konkursów 2020 r. w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zatwierdzono nowy harmonogram naborów w trybie konkursowym PO WER. W 2020 roku łącznie ogłoszonych zostanie co najmniej 31 nowych konkursów, na kwotę alokacji minimum 780 mln zł. 

Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

W ramach I osi priorytetowej planowanych jest do ogłoszenia 11 konkursów na kwotę 311 mln zł. Konkursy zostaną uruchomione w działaniu 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe w poddziałaniu 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego  

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

W II osi priorytetowej przeprowadzonych zostanie 13 konkursów, na łączną kwotę alokacji 358,5 mln zł. Nowe nabory wniosków o dofinansowanie zostaną uruchomione w działaniu 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, 2.15  Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

W ramach IV osi priorytetowej planowanych jest 6 konkursów, na łączną kwotę alokacji 85,5 mln zł. Konkursy te zostaną uruchomione w działaniach 4.1 Innowacje społeczne oraz 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia

W ramach V osi priorytetowej planowane do przeprowadzenia są 3 nabory w trybie konkursowym – wszystkie w działaniu 5.1 Programy profilaktyczne. Łączna kwota alokacji na planowane konkursy wynosi  25 mln zł.

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Dodaj komentarz