Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa – dofinansowanie nawet do 90%

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków na inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)

Celem Inwestycji jest wsparcie przedsięwzięć MŚP mających na celu rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, czyli w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID19 w Polsce.

O wsparcie na realizację przedsięwzięć MŚP mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora HoReCa, turystyka lub kultura, które w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30 % liczony rok do roku.
Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku musi prowadzić działalność gospodarczą w sektorze HoReCa, turystyka lub kultura oraz potwierdzić, że na dzień 31 grudnia 2019 lub najpóźniej od 20 marca 2020 r. prowadził działalność gospodarczą w sektorze (HoReCa), turystyka, kultura.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Pomoc finansowa na realizację całego przedsięwzięcia w ramach inwestycji stanowi wsparcie na :

 • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych
  produktów/usług,
 • roboty budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych,
 • inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do
  zapobiegania powstawaniu odpadów, recyklingu/ponownego wykorzystania
  odpadów oraz wdrożenia rozwiązań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych,
 • działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku
  z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania
  przedsiębiorstwa lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych kryzysów
  w sektorze, w którym prowadzona jest działalność oraz
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników,
 • usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.
 • Wsparcie na realizację przedsięwzięcia MŚP jest udzielane w ramach pomocy de minimis.

Ile można otrzymać dofinansowania?

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia MŚP wynosi 600 000,00 zł.

Maksymalna kwota wsparcia na przedsięwzięcie MŚP wynosi 540 000,00 zł

Maksymalna intensywność wsparcia przedsięwzięcia MŚP nie może przekroczyć 90 % kosztów kwalifikowalnych.

Intensywność wsparcia na poszczególne komponenty realizowane w ramach przedsięwzięcia MŚP musi być jednakowa.

Lista kodów PKD które mogą starć się o dofinansowanie:

55.10.Z , 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.14.Z, 77.21.Z, 77.34.Z, 77.35.Z, 79.11.A, 79.11.B, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.B. 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 91.02.Z, 91.03.Z, 91.04.Z, 96.04.Z

Do kiedy składać wniosek o dofinansowanie?

od 06.05.2024 r. do 05.06.2024 r. do godz. 16.00.

Pomagamy w napisaniu wniosku , w pełnej obsłudze realizacji i rozliczania projektu.

Zainteresowanych naszą pomocą prosimy o wypełnienie ankiety na naszej stronie.

Chcesz wiedzieć więcej Zadzwoń! +48 22 300 94 93

Dodaj komentarz