Kredyt ekologiczny – dotacja z BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił nabór wniosków dofinansowanie na zmodernizowanie posiadanej infrastruktury (np. budynki, maszyny i urządzenia), której efektem musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30 % w porównaniu do bieżącego zużycia.

Rodzaje wydatków kwalifikowanych:

Nabycie środków trwałych (innych niż nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa
własności nieruchomości)

Nabycie robót i materiałów budowlanych

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także
innych praw własności intelektualnej

Poziom dofinansowania liczony jest wg mapy pomocy regionalnej i może sięgać do 70%

Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP:

Kosztami kwalifikowalnymi są koszty usług doradczych świadczonych przez doradców
zewnętrznych.

Usługi takie nie mają charakteru ciągłego ani okresowego, nie są też związane ze zwykłymi
kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego,
regularne usługi prawnicze lub reklama

W ramach kategorii mieszczą się koszty usług doradczych związane bezpośrednio z realizacją
projektu, świadczone przez doradców zewnętrznych. Mogą to być np. studia, ekspertyzy,
koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do realizacji projektu. Nie jest możliwe w ramach tej
kategorii sfinansowanie wydatków innych – np. związanych z wprowadzaniem produktów do
sprzedaży (np. uzyskanie certyfikatów), itp.
Usługi realizowane wewnętrznie u Wnioskodawcy (przez pracowników Wnioskodawcy) oraz przez
osoby i podmioty z nim powiązane są niekwalifikowalne.

Poziom dofinansowania wynosi 50% niezależnie od miejsca realizacji oraz wielkości przedsiębiorstwa – w przypadku MŚP.
W przypadku przedsiębiorstw innych niż MŚP wydatki mogą być finansowane z pomocy de minimis.

Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach:

Pomoc może zostać przyznana wyłącznie na inwestycje podejmowane w celu spełnienia
przyjętych, lecz jeszcze nieobowiązujących norm unijnych, pod warunkiem że inwestycja zostanie
zrealizowana i ukończona co najmniej 18 miesięcy przed datą wejścia w życie danej normy.
Kwalifikowane są tylko i wyłącznie koszty inwestycji, niezbędne do osiągnięcia wyższego poziomu
efektywności energetycznej niż 30%.

Za koszty inwestycji uznaje się koszty nabycia: środków trwałych innych niż nieruchomości;
wartości niematerialnych i prawnych lub robót i materiałów budowlanych niedotyczące
budynków.
Pomoc nie dotyczy instalacji urządzeń energetycznych wykorzystujących paliwa kopalne, w tym
gaz ziemny.
Kosztami kwalifikowalnymi nie można objąć kogeneracji oraz systemów ciepłowniczych i
chłodniczych.

Poziom dofinansowania do tego rodzaju wydatku wynosi maksymalnie 32,5%

Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach:

Pomoc może być przyznana na inwestycje podejmowane w celu spełnienia przyjętych, ale jeszcze nieobowiązujących norm unijnych.

Jeżeli odpowiednie normy unijne odpowiadają minimalnym normom charakterystyki energetycznej, pomoc musi zostać
przyznana, zanim normy te staną się obowiązkowe dla danego przedsiębiorstwa. Wnioskodawca powinien w tej sytuacji przedstawić dokładny plan i harmonogram renowacji wykazujący, że renowacja objęta pomocą jest co najmniej wystarczająca do tego, by zapewnić zgodność z minimalnymi normami charakterystyki energetycznej. Jeżeli odpowiednie normy unijne różnią się od minimalnych norm charakterystyki energetycznej, inwestycja musi zostać wdrożona i sfinalizowana co najmniej 18 miesięcy przed wejściem w życie normy unijnej.

Pomoc nie jest przyznawana na inwestycje podejmowane w celu spełnienia przyjętych i obowiązujących norm unijnych.
Kosztami kwalifikowalnymi nie można objąć kogeneracji oraz systemów ciepłowniczych i chłodniczych.
Pomoc może zostać przyznana na poprawę efektywności energetycznej urządzeń grzewczych lub
chłodzących wewnątrz budynku.
Pomoc nie dotyczy instalacji urządzeń energetycznych wykorzystujących paliwa kopalne, w tym gaz ziemny.

Poziom dofinansowania do tego rodzaju wydatku wynosi maksymalnie 75%

Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji:

Kosztami kwalifikowalnymi są całkowite koszty inwestycji bezpośrednio związane z propagowaniem energii z odnawialnych źródeł energii, propagowaniem wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji.
Pomoc przyznawana jest wyłącznie na moce nowo zainstalowane lub odnowione.
Za koszty inwestycji uznaje się koszty nabycia: środków trwałych innych niż nieruchomości; wartości niematerialnych i prawnych lub robót i materiałów budowlanych

Poziom dofinansowania do tego rodzaju wydatku wynosi maksymalnie 60%

Z Kredytu ekologicznego mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które:

  • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski (potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru),
  • spełniają kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014,
  • posiadają zdolność kredytową. warunkiem udziału jest uzyskanie promesy kredytowej

Warunkiem udziału we wnioskowaniu jest wykonanie dokumentu audytu energetycznego zgodnego z wymogami naboru, który będzie zawierał wszystkie niezbędne informacje, odpowiednią formę, wykaże, że inwestycja przyniesie oszczędności energetyczne.

W szczególności audyt energetyczny musi być zgodny z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. 2009 nr 43 poz. 346 z późn. zm.).

Planowane rozpoczęcie naboru 25 kwietnia 2024 r., a zakończenie naboru 25 lipca 2024 r.

Pomagamy w napisaniu wniosku , w pełnej obsłudze realizacji i rozliczania projektu.

Zainteresowanych naszą pomocą prosimy o wypełnienie ankiety na naszej stronie.

Chcesz wiedzieć więcej Zadzwoń! +48 22 300 94 93

Dodaj komentarz