Wydłużenie terminu naboru wniosków, dodanie V rundy konkursu, aktualizacja wzorów umów dla działania 8.5 RPO Województwa Małopolskiego

17 września 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę nr 1713/19 w sprawie zmiany Regulaminu konkursu dla naboru RPMP.08.05.00-IP.02-12-005/19 wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Programu Regionalnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia zawodowego z prywatnym, Typ A wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach i Typ B tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna.

Uchwała wprowadza zmiany polegające na:

1. ogłoszeniu kolejnej – V rundy konkursu z alokacją na kwotę 13 115 474,76 zł w tym na projekty realizowane na terenie gmin, w których końcowa ocena sytuacji w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest:

  • jest bardzo zła, zła lub umiarkowanie zła przeznaczono kwotę około 10,3 mln zł,
  • jest bardzo dobra, dobra lub umiarkowanie dobra przeznaczono kwotę około 2,8 mln zł.

Lista gmin ze wskazaniem końcowej oceny sytuacji w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 znajduje się w Załączniku nr 12 do Regulaminu Konkursu.

Nabór wniosków prowadzony będzie od 17 października do 4 listopada 2019 r.

Zaktualizowane dokumenty i pozostałe informacje znajdują się na stronie www.rpo.malopolska.pl.

Wiecej informacji znajdziesz na stronie naboru.

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz