Przemyślane planowanie przestrzenne kluczem do rozwoju

Wsparcie rozwoju gospodarczego regionu poprzez uporządkowanie i zsynchronizowanie planowania przestrzennego w gminach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego to cel projektu, który otrzymał wczoraj dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podpisała z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego umowę w tej sprawie.

Uroczyste podpisanie umowy

Fot. Podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” 

Projekt zakłada opracowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu spójnego planowania przestrzennego w ramach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF). Przedsięwzięcie jest kontynuacją działań inicjatywy „Catching Up Regions 2”, realizowanej przez Bank Światowy na zlecenie Komisji Europejskiej.

W ramach projektu zostanie opracowany tzw. Masterplan, czyli Strategia Rozwoju Przestrzennego dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Masterplan będzie wskazywał funkcje poszczególnych obszarów w ramach ROF.

„Do dynamicznego rozwoju niezbędna jest skoordynowana polityka przestrzenna. Przyczyni się ona do poprawy dostępności obszarów pod inwestycje, zwiększenia liczby podmiotów gospodarczych i miejsc pracy oraz poprawy dostępności mieszkańców do usług publicznych” – powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Kolejnym etapem projektu będzie wypracowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu współpracy 13 gmin województwa podkarpackiego w ramach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

„Niezbędne jest rozwijanie kultury współdziałania na styku jednostek samorządowych. Konieczny jest rozwój partnerskiej współpracy na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów rozwojowych” – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Istotnym elementem przedsięwzięcia będzie szerokie włączenie mieszkańców w proces planowania przestrzennego. Wdrożony zostanie zintegrowany system e-usług z programem do planowania przestrzennego dzięki, któremu właściciele gruntów będą mieli dostęp do informacji na temat swoich nieruchomości, w tym planowanych inwestycji.

Projekt „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” otrzymał w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Dodaj komentarz