Sieć Otwartych Innowacji. Granty za zakup innowacji technologicznych

CZYM JEST SOI?

Sieć Otwartych Innowacji to projekt unijny dedykowany budowaniu kultury otwartych innowacji. Kreujemy i wspieramy transakcje transferu technologii do małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Dofinansowujemy zakup innowacyjnych rozwiązań, których dawcami mogą być podmioty z całego świata.

MISJA

Wzrost innowacyjności polskich przedsiębiorstw w sektorze MŚP.

CO MOŻESZ ZYSKAĆ?

Refinansowanie kosztów transferu technologii do 70%.

NA CO?

• patenty, wzory użytkowe i przemysłowe lub ich zgłoszenia

• prawa autorskie do oprogramowania (wykluczone m.in. oprogramowanie biurowe, księgowe, systemy operacyjne komputerów osobistych)

• prawa do chronionych odmian roślin

• topografia układów scalonych

• know-how

GRANTY NA TRANSFER TECHNOLOGII 

Zdobądź refundację do 70% kosztów transakcji transferu technologii o wartości od 100 tys. zł do 200 tys. EUR.

Dowiedz się więcej na stronie siecotwartychinnowacji.pl

WSPIERAMY PRZEDSIĘBIORCÓW MŚP

• Brokerzy technologii SOI wspierają przedsiębiorców w wyborze najlepszej ścieżki rozwoju i przejściu przez proces złożenia wniosku o grant.

• Oferujemy granty na usługi doradcze, w ramach których przedsiębiorcy otrzymują wsparcie merytoryczne oraz pomoc w przygotowaniu transakcji transferu technologii o wdrożeniu innowacyjnego rozwiązania.

• Granty na transfer technologii umożliwiają częściowy wzrot kosztów zakupu licencji, patentu lub know-how rozwiązania, dzięki któremu przedsiębiorcy stają się bardziej konkurencyjni i zwiększają swoją produktywność.

WYMOGI:

• Technologia stanowiąca innowację produktową lub procesową, minimum na poziomie TRL 7

• Innowacja obecna na rynku krajowym nie dłużej niż 3 lata oraz na rynku międzynarodowym nie dłużej niż 5 lat

• Dofinansowanie nabycia technologii na warunkach rynkowych od dawcy niepowiązanego kapitałowo, osobowo bądź faktycznie

• Trzyletni okres trwałości rezultatów projektu

NABÓR WNIOSKÓW

Ciągły do końca roku 2019, podzielony na miesięczne rundy

ROZSTRZYGNIĘCIE

Do 4 miesięcy od złożenia wniosku

Kliknij aby złożyć wniosek

DOFINANSOWANIE

• Dwie formy wsparcia do wyboru przez Wnioskodawcę: regionalna pomoc inwestycyjna lub pomoc de minimis

• Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 100 000,00 PLN • Maksymalna wartość dofinansowania: 200 000,00 EUR

• Minimalny wkład własny (beż żadnych form wsparcia publicznego) – 25% kosztów kwalifikowalnych (dotyczy wyłącznie ubieganie się o dofinansowanie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej)

MAPA POMOCY REGIONALNEJ

70 procent dla województw: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie; 55 procent dla województw: lubuskie, zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, opolskie, świętokrzyskie, małopolskie; 45 procent dla województw: wielkopolskie, dolnośląskie, śląskie; 20-55 procent dla województwa mazowieckiego, w tym: 45 lub 55 procent dla powiatów: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński, makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski, miasto Ostrołęka, gostyniński, płocki, sierpecki, miasto Płock, białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, miasto Radom, łosicki, siedlecki, sokołowski, węgrowski, miasto Siedlce, garwoliński, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, wołomiński, 30 lub 40 procent dla powiatów: grodziski, grójecki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, warszawski zachodni, żyrardowski, 20 lub 30 procent dla powiatu miasto stołeczne Warszawa.
tabela_pomocy_regionalej_dla_wojewodztwa_mazowieckiego

KONTAKT

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem:

infolinii SOI: (22) 695 37 88 lub napisz bezpośrednio na adres: soi@arp.pl

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz