Szybka ścieżka” dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ponownie otwarta

Szybka ścieżka” dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ponownie otwarta

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs tzw. „szybkiej ścieżki” dla MŚP. Na wsparcie innowacyjnych projektów polskich przedsiębiorców przeznaczy 750 mln zł.

To już trzeci konkurs ogłoszony przez NCBR w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” PO Inteligentny Rozwój, którego celem jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej. Jego nowatorska formuła – ograniczenie formalności do niezbędnego minimum oraz krótki czas wydania decyzji – jest bardzo atrakcyjna dla firm. Jednocześnie ambitne kryteria konkursu zapewniają, że wsparcie ze środków publicznych otrzymają przedsiębiorstwa realizujące ambitne projekty, które przełożą się na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki.

Polska gospodarka musi stać się bardziej innowacyjna, a jednym z warunków sukcesu na tym polu  jest wzrost zaangażowania przedsiębiorców w działalność badawczo-rozwojową. Państwo w tym procesie odgrywa ważną rolę i różnymi metodami stymuluje aktywność biznesu. Innowacyjności nie można zadekretować, ale wprowadzając zmiany w prawie i oferując atrakcyjne mechanizmy finansowania prac B+R w polskich firmach stworzyliśmy przedsiębiorcom odpowiednie warunki do zwiększenia konkurencyjności właśnie w oparciu o efekty prac badawczo-rozwojowych. W konkursach „szybkiej ścieżki” w obecnej unijnej perspektywie finansowej na ten cel przeznaczamy prawie 1,9 mld euro  – mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego dr Piotr Dardziński.

Budżet ogłoszonego dziś konkursu to 750 mln złotych. Jego adresatami są przedsiębiorcy spełniający kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.  Mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej  oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej, o ile przedmiotem projektu będzie rozwiązanie, wpisujące się  w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”. Ważnym udogodnieniem dla przedsiębiorców jest elastyczna formuła naboru wniosków o dofinansowanie. Będzie on prowadzony od  4 kwietnia do 29 lipca 2016 r., a co miesiąc NCBR będzie zamykał turę naboru, by w ciągu ok. 60 dni przedsiębiorcy, którzy aplikowali w danej turze otrzymali decyzję w sprawie dofinansowania.

„Szybka ścieżka” to konkurs cieszący się dużą popularnością wśród przedsiębiorców, co potwierdza, że wprowadzone przez nas rozwiązania odpowiadają na ich potrzeby. Duża liczba zgłoszonych projektów potwierdza, że sektor wysokich technologii w Polsce systematycznie się rozwija. Wierzę jednak, że więcej polskich przedsiębiorców będzie stawiać na wysoką jakość projektów i planować bardziej ambitne przedsięwzięcia, co zwiększy efektywność podejmowanych przez nas działań – mówi prof. Jerzy Kątcki, zastępca dyrektora NCBR.

W konkursie „szybkiej ścieżki” dla MŚP w 2015 roku w trakcie trwającego od maja do końca grudnia naboru przedsiębiorcy złożyli prawie 2 tysiące wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości ponad 11,7 mld zł. Na podstawie oceny wniosków złożonych od maja do października 2015 roku NCBR wsparło 169 najlepszych projektów, których wartość wynosi 691 mln zł. Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w „szybkiej ścieżce” polscy przedsiębiorcy pracują m.in. nad uzyskaniem pierwszego na świecie ultracienkiego ogniwa fotowoltaicznego na bazie perowskitów nadrukowanego metodą electronic inkjet na podkład elastyczny, unikalnym w skali światowej układem napędowym Efneo do rowerów elektrycznych, technologią produkcji materiałów paszowych w oparciu o biomasę owadów, detektorami podczerwieni o wysokiej niezawodności i odporności na narażenia środowiskowe, szczepionkami dla skutecznej profilaktyki chorób gołębi, technologią systemów automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych sortowania i pakowania oraz prototypowymi tomografami i spektrometrami EPR oraz PEDRII do zastosowań biomedycznych i wspomagania badań nad terapiami nowotworowymi.

W tym roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeprowadzi jeszcze dwa inne konkursy „szybkiej ścieżki”. W drugim kwartale ogłosi konkurs dla dużych przedsiębiorców, a w trzecim konkurs dla MŚP realizujących projekty w regionach słabiej rozwiniętych. Ich łączny budżet to 1,75 mld zł.

Dodaj komentarz