Tysiąc ekologicznych projektów

Centrum recyklingu w Kaliszu, nowa kanalizacja w Aleksandrowie Kujawskim, a w Bełchatowie sieć ciepłownicza – to nowe inwestycje, które powstają ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ). Umowy o dofinansowanie zostały podpisane podczas wczorajszej inauguracji Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM w Poznaniu.

To już w sumie 1001 „ekologicznych” umów o dofinansowanie – tyle projektów jest już realizowanych w ramach I i II osi priorytetowej POIiŚ. Pierwsza z podpisanych w Poznaniu umów dotyczy inwestycji „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”. Realizuje ją Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu. Całe przedsięwzięcie warte jest niemal 78,27 mln zł, ale ponad 53,22 mln zł będzie pochodzić z funduszy unijnych. W nowoczesnej, kompleksowej gospodarce odpadami pomoże modernizacja instalacji do sortowania odpadów ze zbiórki selektywnej czy instalacji do przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji.

„Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski – etap II” również otrzymała dofinansowanie z POIiŚ – w wysokości niemal 22,21 mln zł. Projekt, którego wartość to prawie 36,30 mln zł, jest realizowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. Inwestycja będzie polegać na budowie ponad 5 km kanalizacji sanitarnej, która umożliwi zbieranie ścieków z tych obszarów aglomeracji, które nie były do tej pory skanalizowane. Prawie 6,5 km kanalizacji sanitarnej zostanie przebudowanych. Do sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych ponad pół tysiąca nowych użytkowników (539 RLM).

Ponad 7 mln zł dofinansowania unijnego otrzymał również projekt „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego PEC Sp. z o.o. Bełchatów”, którego wartość wynosi prawie 10,59 mln zł. Inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie. Dzięki wymianie starej sieci kanałowej na nowoczesną, preizolowaną, zastąpieniu węzłów grupowych indywidualnymi, nie tylko poprawi się stan techniczny sieci ciepłowniczej w Bełchatowie. Zwiększy się efektywność energetyczna całego systemu ciepłowniczego, zmniejszą straty ciepła, a także ryzyko awarii. Inwestycja wpłynie też na poprawę jakości powietrza – szacuje się, że roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 1 465,95 Mg CO2, a pyłów 0,05508 Mg.

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz