Rosną zyski przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa w naszym kraju zarabiają coraz więcej. Po trzech pierwszych kwartałach tego roku ich zysk netto wzrósł o 2,9% w ujęciu rocznym. W przychodach firm zwiększa się udział eksportu. Rośnie również poziom inwestycji przedsiębiorstw. Od stycznia do września zwiększyły się one o 16 proc. rok do roku i osiągnęły poziom 104,5 mld zł – wynika z danych GUS dot. przedsiębiorstw niefinansowych, które zatrudniają minimum 50 osób.

Grafika przedstawia napis: Nakłady inwestycyjne firm I-III kwartał 2019; informację, że inwestycje ogółem wzrosły o 16 procent oraz wykres inwestycji w ujęciu sektorowym.

W sumie – w pierwszych trzech kwartałach tego roku – przychody z całokształtu działalności przedsiębiorstw wyniosły 2,38 bln zł. Oznacza to wzrost o 6,7% rok do roku. Zysk netto – w sumie o 2,9%. – wykazało 77,7% podmiotów.

Za wciąż relatywnie wysoką można uznać rentowność firm, która uległa osłabieniu tylko o 0,2 pkt proc., mimo tego, że – o 7,0 proc. rok do roku – wzrosły ich koszty.

W pierwszych trzech kwartałach 2019 r. nakłady inwestycyjne firm ogółem wzrosły do poziomu 104,5 mld zł (o 16% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, wobec wzrostu 11,9% rok wcześniej). Choć obserwowane spowolnienie koniunktury przekłada się na mniejsze wzrosty w kolejnych kwartałach, to całościowy wynik po pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku należy uznać za dobry.

Analiza sektorowej struktury nakładów wskazuje na wzrosty inwestycji m.in. w: wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (+27,8%); obsłudze rynku nieruchomości (+25,8%); administrowaniu i działalności wspierającej (+23,7%); transporcie i gospodarce magazynowej (+22,8%); dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji (+22,6%); górnictwie i wydobywaniu (+21,5%); przetwórstwie przemysłowym (+14,1%); informacji i komunikacji (+13,3%). Spadek nakładów wystąpił natomiast w budownictwie (- 11,5%).  

Choć nasi główni partnerzy handlowi borykają się ze spadkiem koniunktury, w Polsce mamy wzrost przychodów ze sprzedaży na eksport – o 11,8%. W badanej grupie przedsiębiorstw zwiększył się również – z 49,9% do 53,2% – odsetek firm, które wykazują przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport. Z kolei udział tej kategorii przychodów w przychodach netto ogółem wzrósł z 24,3% do 25,4%.

Dane GUS dotyczą 17 365 przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w których pracuje 50 i więcej osób. 

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz