200 mln zł na polskie innowacje

200 mln zł na polskie innowacje

We wrześniu ruszy trzeci konkurs na projekty aplikacyjne w Programie Inteligentny Rozwój. Dla naukowców i przedsiębiorców, którzy podejmą się opracowania innowacyjnych rozwiązań, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowało 200 mln zł.

– Jeśli chcemy mieć silną polską gospodarkę, musimy ją oprzeć na rodzimych innowacjach. Te z kolei nie powstaną bez ścisłej współpracy przedsiębiorców z naukowcami. W ogłoszonym dziś konkursie chcemy wyłonić najlepsze, realizowane przez konsorcja, projekty badawcze. Jestem przekonany, że dzięki umiejętnemu połączeniu wiedzy i talentu z doświadczeniem w komercjalizacji prac B+R, jesteśmy w stanie dokonać przełomu technologicznego w wielu dziedzinach współczesnej gospodarki – mówi wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Konkurs w ramach działania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” to propozycja NCBR skierowana do konsorcjów złożonych z jednostek naukowych i przedsiębiorców. Jego celem jest wsparcie najlepszych projektów B+R, obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, prowadzących do powstania unikalnych, co najmniej w skali kraju rozwiązań technologicznych, przy czym, najbardziej premiowane będą te projekty, których przewidywane rezultaty będą stanowiły innowację w skali globalnej.

Zgłaszane w konkursie projekty, będą musiały wpisywać się w tzw. „Krajową Inteligentną Specjalizację”. Premiowane będą przy tym przedsięwzięcia o wysokim poziomie innowacyjności, a jednym z kryteriów oceny będzie opłacalność wdrożenia.

– Tylko dzięki efektywnej współpracy najlepszych zespołów badawczych z przedsiębiorcami możemy dobrze wykorzystać potencjał polskiej nauki. Dlatego w konkursie na projekty aplikacyjne poszukujemy ambitnych, realizowanych przez konsorcja naukowo-przemysłowe, propozycji prac badawczo-rozwojowych, które mogą doprowadzić do stworzenia innowacyjnych rozwiązań i technologii – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, których wartość kosztów kwalifikowalnych mieści się w przedziale od 2 do 10 mln zł i które będą realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej jednej jednostki naukowej i jednego przedsiębiorcy. Konsorcjum może liczyć maksymalnie pięć podmiotów, przy czym udział przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu nie może być niższy niż 30%. Budżet konkursu wynosi 200 mln zł.

Nabór wniosków w konkursie będzie trwał od 18 września do 18 grudnia 2017 r., przy czym będzie on podzielony na etapy. Decyzję o dofinansowaniu konsorcja otrzymają w ok. 90 dni od zakończenia danego etapu.

W wyniku rozstrzygnięcia poprzednich dwóch konkursów naukowcy i przedsiębiorcy pracują już m.in. nad nowatorskimi, inteligentnymi znakami drogowymi, systemem transportu gazu ziemnego, węglowodorów ciekłych oraz innych płynów pod średnim i wysokim ciśnieniem, a także rozwiązaniami materiałowymi i konstrukcyjnymi i technologią produkcji niskostratnych przewodów napowietrznych.

Dodaj komentarz