500 mln zł na innowacyjne technologie materiałowe

500 mln zł na innowacyjne technologie materiałowe w nowym programie strategicznym NCBR

Wzrost międzynarodowej pozycji Polski w  badaniach naukowych i pracach rozwojowych oraz wypracowaniei komercjalizacja innowacyjnych technologii materiałowych to cele strategicznego programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Nowoczesne technologie materiałowe – TECHMATSTRATEG”.

Jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed gospodarką kraju jest modernizacja infrastruktury transportowej oraz zapewnienie trwałości i niezawodności obiektów budowlanych. Aby temu sprostać niezbędne jest opracowanie nowych materiałów konstrukcyjnych o wysokiej wytrzymałości i trwałości, a przy tym bezpiecznych dla zdrowia społeczeństwa i środowiska naturalnego. To jedno z pięciu zagadnień, którym poświęcone będą projekty badawczo-rozwojowe w ramach nowego strategicznego programu NCBR „Nowoczesne technologie materiałowe – TECHMATSTRATEG”.

Chcemy zapewnić Polsce znaczny wzrost gospodarczy, dlatego nakłady na badania i innowacje powinny koncentrować się na tych priorytetowych obszarach, w których nasz kraj dysponuje odpowiednim potencjałem rozwojowym. TechMatStrateg to przykład precyzyjnie skonstruowanego programu, który z jednej strony wpisuje się w zapotrzebowania światowej gospodarki, a z drugiej wychodzi naprzeciw  potrzebom polskich przedsiębiorców i naukowców – podkreśla wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Opracowany przez Radę NCBR i zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego program obejmuje pięć strategicznych obszarów badawczych wynikających z Krajowego Programu Badań, tj.:

  • technologie materiałów konstrukcyjnych,
  • technologie materiałów fotonicznych i nanolektronicznych,
  • technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach,
  • bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich,
  • technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.

Całkowity budżet zaplanowanego na lata 2016-2021 programu TECHMATSTRATEG wynosi 500 mln zł i został podzielony na trzy konkursy. Co warte podkreślenia, nowoczesne technologie materiałowe wpisują się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, w ramach których udzielane jest wsparcie projektom B+R w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój.

Wprowadzenie na rynek nowoczesnych materiałów oraz produktów powstałych z ich użyciem wymaga zaangażowania jednostek naukowych, które dysponują odpowiednim potencjałem intelektualnym i zapleczem badawczym. Niezbędna jest jednak przy tym stała współpraca naukowców z przemysłem. Przedsiębiorca nie tylko dysponuje odpowiednim potencjałem dla wdrożenia nowych technologii, ale także od niego zależeć będzie wprowadzenie innowacyjnych produktów i materiałów na rynek – wyjaśnia prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dlatego o dofinansowanie mogą się starać wyłącznie konsorcja naukowe składające się z co najmniej trzech podmiotów. Udział w projekcie zarówno jednostki naukowej jak i przedsiębiorcy jest obligatoryjny.

Alokacja w pierwszym konkursie wynosi 150 mln zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie to 5 mln zł a maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł. Dofinansowane prace badawczo-rozwojowe i działania związane z przygotowaniem do wdrożenia muszą się zakończyć przed upływem 36 miesięcy.

Dodaj komentarz