Dotacje przewidziane na maj

Najlepszy prezent na Święta? Możliwość rozwoju! Rozwoju z pomocą grantów z funduszy Unii Europejskiej

Przekonaj się, która z ofert jest dla Ciebie. 

Koniec roku nie oznacza końca naborów w konkursach z FE. W grudniu zaczyna się 71 nowych naborów.

Dofinansowanie z Funduszy można otrzymać m.in. na: badania i rozwój, tworzenie produktów sieciowych, wdrożenie strategii wzorniczej, kursy edukacyjne, szkolenia, poprawę efektywności energetycznej, infrastrukturę społeczną, ochronę środowiska czy rewitalizację. Tradycyjnie, oferta jest bardzo szeroka, więc warto ją śledzić.

Propozycja obejmuje łącznie 149 konkursów, w tym: 23 z programów ogólnopolskich, 122 z programów regionalnych i 4 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Zapoznaj się z bieżącymi konkursami. Wybrane prezentujemy poniżej.

Przedsiębiorcy

Innowacje

ikonka z żarówką

Razem łatwiej! To hasło sprawdza się także w biznesie. Jeszcze do 10 stycznia 2019 r. konsorcja składające się z minimum trzech mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw mogą otrzymać dofinansowanie na stworzenie lub rozwój innowacyjnych produktów sieciowych. Produkty te powinny wpisywać się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje wspólne dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej.

Szczegółowe informacje (PDF)

Rozwój firmy

ikonka z wykresem

Zaprojektuj sukces swojej firmy! Złóż wniosek do 19 grudnia do I etapu działania „Wzór na konkurencję” w Programie Polska Wschodnia. Zdobądź dofinansowanie na audyt wzorniczy w Twojej firmie i przygotowanie specjalnie dla Ciebie strategii wzorniczej.

W tym konkursie przedsiębiorcy mogą otrzymać 100 tysięcy zł.

Więcej informacji o konkursie

Badania i rozwój (B+R)

ikonka z fiolką i probówką

Jest jeszcze czas, aby do 14 grudnia 2018 r. MŚP, prowadzące projekty poza województwem mazowieckim, wykorzystały szansę na składanie wniosków w konkursie  dotyczącym badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, opcjonalnie uzupełnionych o prace przedwdrożeniowe.

Szczegóły konkursu

Natomiast firmy (realizujące projekty poza województwem mazowieckim), posiadające certyfikat Seal of Excellence, nadal mogą skorzystać ze wsparcia projektów dotyczących badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe.

Termin naboru wniosków upływa 28 grudnia 2018 r.

Więcej o konkursie

Instytucje nauki i edukacji, Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), organizacje pozarządowe (NGO), małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP)

Nauka i edukacja

ikonka z książką

MOOC jest z wami. Do 25 stycznia 2019 r. można składać wnioski w konkursie zakładającym stworzenie i realizację jednego z dwóch rodzajów kursów edukacyjnych w formie e-learningu:

 • kurs edukacyjny dla studentów, stanowiący dodatkowy element procesu kształcenia  na studiach I lub II stopnia;
 • masowy otwarty kurs edukacyjny (MOOC) dostępny dla wszystkich chętnych.

Wnioskodawcą projektu może być wyższa szkoła publiczna bądź niepubliczna (lub konsorcjum uczelni).

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 9 700 000,00 złotych.

Szczegóły konkursu

Ponad 20 konkursów z obszaru nauki i edukacji trwa, rozpoczyna się lub kończy w bieżącym miesiącu. Większość podmiotów, ale przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego (i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia), organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie na:

 • tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych, rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (w tym kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami) – małopolskie,
 • tworzenie Punktów Informacji i Kariery, które będą świadczyły usługi doradztwa edukacyjno – zawodowego nauczycieli (mazowieckie),
 • kompleksowe wsparcie osób dorosłych i młodzieży w podnoszeniu ich kwalifikacji (np. językowych, nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych) – warmińsko-mazurskie, łódzkie, podlaskie, śląskie, wielkopolskie.
  Dobrym przykładem  jest konkurs, który rozpocznie się 27 grudnia w RPO województwa wielkopolskiego. Szczegóły konkursu

  Jeśli chcesz pozyskać pieniądze na kształcenie zawodowe młodzieży, polecamy konkurs, który potrwa jedynie do 18 stycznia przyszłego roku. Dowiedz się więcej

 • inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół i placówek edukacyjnych (rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną nowych i istniejących obiektów) – kujawsko-pomorskie,
 • tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego (i dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami) lub rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci (podlaskie, dolnośląskie, podkarpackie),
 • doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (podlaskie).

Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), organizacje pozarządowe (NGO), instytucje otoczenia biznesu, instytucje rynku pracy, podmioty ekonomii społecznej

Szkolenia

ikonka z uczniami siedzącymi przed tablicą

Niezbędne umiejętności i wiedzę z zakresu form opieki nad dziećmi do lat 3 można uzyskać poprzez szkolenia. Aby zostać organizatorem szkoleń kierowanych do przedstawicieli podmiotów niegminnych, planujących utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, należy złożyć wniosek do 17 grudnia 2018 r.

Więcej informacji o konkursie

Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), organizacje pozarządowe (NGO), przedsiębiorcy, instytucje kultury, instytucje ochrony zdrowia, uczelnie wyższe

Efektywność energetyczna

ikonka z wiatrakiem

Dobra informacja. Termin naboru wniosków w konkursie na otrzymanie dotacji inwestycyjnych w technologii wysokosprawnej kogeneracji został przedłużony do 28 grudnia 2018 r. Dotację mogą pozyskać przedsiębiorcy, samorząd, czy też spółdzielnie mieszkaniowe. Dotyczy to budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek, w których wytwarza się jednocześnie energię elektryczną i ciepło.

Projekt może otrzymać maksymalnie 85% dofinansowania unijnego. Budżet konkursu wynosi 90 mln zł.

Więcej na temat konkursu

Tego typu wsparcie – instytucje: kultury, ochrony zdrowia, uczelnie wyższe, ale także jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe, uzyskają w programie regionalnym (RPO) dla Mazowsza.

Grono tych instytucji może również pozyskać środki unijne na inne projekty związane z efektywnością energetyczną, takie jak:

 • modernizacja oświetlenia ulicznego (ulic placów, terenów publicznych) na energooszczędne (mazowieckie),
 • budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii (OZE), w budynkach użyteczności publicznej (kujawsko-pomorskie, lubuskie, śląskie),
 • dofinansowanie na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe lub inwestycje polegające na podłączeniu do sieci ciepłowniczej/ gazowej (lubuskie, podlaskie, dolnośląskie).
  Aby móc skorzystać z dofinansowania na projekt grantowy, którego celem jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym czy budynkach historycznych w województwie dolnośląskim, aplikuj do działania 3.3 RPO. Masz czas do końca lutego 2019 r. Dowiedz się więcej
 • modernizacja budynków polegająca na: izolacji ścian, podłóg i dachów; wymianie wyposażenia na energooszczędne (m.in. wymiana okien, źródeł światła) – podlaskie, śląskie.

Ochrona środowiska

ikonka z listkiem

W tym miesiącu, w programach regionalnych, organizowanych jest również blisko 20 konkursów związanych z ochroną środowiska. Warto zwrócić m.in. uwagę na nabory dotyczące:

 • modernizacji oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności (przy budowie/przebudowie węzłów przesiadkowych, systemów ,,Parkuj i Jedź”) – mazowieckie,
 • ochrony parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody – poprzez podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i infrastruktury oraz prowadzenie edukacji ekologicznej; tworzenie miejsc ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich (warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie),
 • inwestycji przeciwpowodziowych (dolnośląskie),
 • budowy/modernizacji zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, niebezpiecznych typu azbest, selektywnej zbiórki odpadów (śląskie, wielkopolskie, podkarpackie).

Transport

ikonka z samolotem, ciężarówką i pociągiem

Warto zainteresować się także pozyskaniem grantów na projekty powiązane z transportem. Przedsiębiorcy, ale przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe, mogą ubiegać się na wsparcie jednego, rozszerzonego typu projektu. Chodzi o budowę, rozbudowę lub przebudowę infrastruktury służącej obsłudze podróżnych, związanej z transportem miejskim i infrastrukturą towarzyszącą (skrzyżowania, parkingi). Po dotacje unijne zapraszamy do RPO województwa małopolskiego, świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, opolskiego i wielkopolskiego.

Zdrowie

ikonka z krzyżem

W grudniu macie szansę wziąć udział w konkursach dotyczących projektów realizujących politykę zdrowotną. Są one skierowane do jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów leczniczych, podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych, natomiast skorzystać może każdy z nas.

Dzięki takim programom możliwe jest:

 • prowadzenie badań cukrzycy (świętokrzyskie),
 • wdrożenie programów zdrowotnych, ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie chorobom cywilizacyjnym, nowotworowym – lubuskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, podkarpackie,
 • wsparcie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (podkarpackie).

Rewitalizacja

ikonka z kolumną

Jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, administracja rządowa/urzędy, organizacje społeczne i związki wyznaniowe oraz inne podmioty mogą „powalczyć” o unijne dofinansowanie na projekty związane z przywracaniem do funkcji publicznych i ożywianiem terenów poprzemysłowych, zaniedbanych czy adaptacją budynków na nowe cele.

Po szczegółowe informacje zapraszamy na strony RPO z województw: małopolskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Poznaj szczegóły

To tylko wybrane przykłady konkursów.

Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na Portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”.

W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz