Rozstrzygnięcie konkursu na inkubację innowacji społecznych w temacie dostępności

2 września 2019 r. został rozstrzygnięty konkurs na tzw. inkubatory dostępności.

Po podpisaniu umów o dofinansowanie inkubatory dostępności uruchomią swoją działalność jeszcze w tym kwartale. Będą one udzielać pomocy eksperckiej i finansowej w formie grantu osobom indywidualnym, grupom nieformalnym oraz różnym organizacjom i instytucjom (pozarządowym, prywatnym i publicznym), które mają nowatorski pomysł na to, jak sprawić, aby osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby starsze o ograniczonej mobilności lub percepcji mogły w jak największym stopniu samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu (na przykład robić zakupy) i nie były wykluczone z możliwości korzystania z usług publicznych oraz innych o charakterze powszechnym (na przykład dostęp do mediów elektronicznych, dóbr kultury czy usług ochrony zdrowia). Chodzi o innowacyjne rozwiązania lub narzędzia w skali mikro, które dotyczą między innymi sposobu świadczenia danej usługi, zmiany cech produktu oferowanego na rynku, zmiany organizacji miejsca lub formy świadczenia usługi, zmiany sposobu zarządzania instytucją, tak aby zapewnić większe otwarcie na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami.

Inkubatory będą wspierać innowatorów w opracowywaniu pomysłów na innowacje, a następnie w otwartym konkursie ofert wybiorą najlepsze nowatorskie rozwiązania/produkty, którym przyznane zostaną granty na ich przetestowanie. Przez cały czas trwania procesu tworzenia innowacji inkubatory będą udzielać innowatorom pomocy merytorycznej, organizacyjnej i technicznej. Minimum 10% najlepszych przetestowanych pomysłów będzie następnie skierowana do popularyzacji i wdrażania na szerszą skalę.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 199 KB).

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz