Ciągły nabór wniosków na wzajemne oceny w Interreg Europa

Wzajemne oceny (peer reviews) wspierają władze lokalne, regionalne i centralne oraz instytucje publiczne w unowocześnianiu programów i polityk rozwoju. Wzajemna ocena to szansa na świeże i bezstronne spojrzenie z zewnątrz. Instytucje z UE, Norwegii, Szwajcarii analizują z wnioskodawcą jego sytuację w wybranym temacie i, w oparciu o własne doświadczenia, udzielają wskazówek. Finansowo i merytorycznie oceny wspiera program Interreg Europa. Obecny nabór ma charakter ciągły, szczegółowe informacje na temat warunków są dostępne w Terms of reference. Open call for interregional peer reviews.

Temat wzajemnej oceny musi pokrywać się z jednym z priorytetów programu Interreg Europa:

  1. Badania i innowacje;

  2. Konkurencyjność MŚP;

  3. Ochrona środowiska;

  4. Gospodarka niskoemisyjna oraz gospodarowanie zasobami naturalnymi i kulturowymi.

Szczegółowe opisy priorytetów są dostępne w programie współpracy oraz  podręczniku programu.  

Dokumenty w języku polskim (wersje wyłącznie pomocnicze) są dostępne na stronie The first peer review took place in France

Dla kogo

Priorytetowo są traktowani wnioskodawcy, którzy nie są partnerami w projektach Interreg Europa. Szczególnie mile widziane są zgłoszenia od Instytucji Zarządzających i Pośredniczących w krajowych i regionalnych programach operacyjnych. W przypadku innych instrumentów polityki (np. planów, strategii itp.) wnioski mogą składać wyłącznie podmioty za nie odpowiedzialne.

Najważniejszym kryterium wyboru wniosku o wzajemną ocenę pozostaje jego jakość.

Jeśli wniosek o wzajemną ocenę składa partner projektu Interreg Europa, to nie powinien powielać tematyki z realizowanego projektu.

Przykłady wzajemnych ocen

Ocena przeprowadzona w regionie Hauts-de-France dotyczyła zwiększenia skuteczności wykorzystania funduszy strukturalnych na rzecz poprawy efektywności energetycznej w budynkach publicznych i mieszkaniach socjalnych. Francuzi wspólnie z praktykami z Irlandii, Włoch, Portugali i Hiszpanii analizowali rozwiązania możliwe do zastosowania we francuskim regionie, w tym także w nowej perspektywie finansowej. Więcej informacji tutaj.

Tematem spotkania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego będzie gospodarka o obiegu zamkniętym. Dla władz regionalnych to stosunkowo nowy temat, dotychczas nieobecny w RPO.  Urząd zamierza skorzystać z doświadczeń europejskich instytucji, które już realizują różnego typu projekty poświęcone tej tematyce. Zdobyta w ten sposób wiedza posłuży Urzędowi w przygotowaniu programu regionalnego na lata 2021-2027. Eksperci Interreg Europa dobierają obecnie zagranicznych uczestników, którzy w przyszłym roku odwiedzą województwo warmińsko-mazurskie

Przykłady innych ocen 

Wsparcie programu Interreg Europa

Eksperci programu Interreg Europa oferują bezpłatne wsparcie w zakresie:

  • doboru odpowiednich uczestników oceny,
  • przygotowania do spotkania koordynatora i pozostałych uczestników,
  • pomocy w sfinalizowaniu raportu ze wzajemnej oceny,
  • na życzenie mogą pomóc w przygotowaniu materiałów merytorycznych i wywiadów z interesariuszami, a także w koordynacji i moderowaniu spotkania.

Program Interreg Europa może opłacić koszty podróży i pobytu maksymalnie sześciu uczestników wzajemnej oceny (transport lokalny, wyżywienie, noclegi). Ponadto instytucja, która wnioskowała o ocenę może zwrócić się do programu Interreg Europa o pokrycie kosztów cateringu i tłumaczenia.

Zadania wszystkich uczestników, w tym instytucji, która wnioskuje i gości uczestników oceny, są opisane w warunkach naboru (Terms of Reference…).

Wnioskowanie

O wzajemną ocenę wnioskuje się on-line, na stronie programu (prowadzona w języku angielskim). Uwaga – trzeba być zarejestrowanym lub dokonać w rejestracji w Interreg Europe community.

W formularzu wpisujemy tylko jeden instrument polityki, za który odpowiada instytucja. Piszemy, w którym miejscu dokument odnosi się do tematu oceny (np. w którym rozdziale, priorytecie, działaniu itp.). Wybieramy priorytet programu Interreg Europa, w którym mieści się proponowany przez nas temat oceny. Dokładnie wyjaśniamy sytuację oraz kontekst regionalny problemu.

Pytania dotyczące strony organizacyjnej oraz merytorycznej można kierować do pani Eleny Ferrario ze Wspólnego Sekretariatu Interreg Europa (e.ferrario@policylearning.eu).    

Pytania w języku polskim, dotyczące strony merytorycznej, można kierować do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – Krajowego Punktu Kontaktowego programu Interreg Europa (Anna Stol, 22 273 81 76, IE@miir.gov.pl).  

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Dodaj komentarz