Unia sfinansuje każdy innowacyjny pomysł

Deszcz naborów w listopadzie. Sprawdź, co oferują nadchodzące konkursy z FE

Możliwości do pozyskania grantów nie brakuje. W listopadzie zaczyna się 50 nowych naborów. Dofinansowanie z Funduszy można pozyskać m.in. na: badania i rozwój, innowacyjność, rozwój kwalifikacji uczniów i nauczycieli, termomodernizację budynków oraz rozwijanie stref aktywności gospodarczej.

Tradycyjnie, oferta jest bardzo szeroka, więc warto ją śledzić. Propozycja obejmuje łącznie 148 konkursów, w tym: 24 z programów ogólnopolskich, 118 z programów regionalnych i 6 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Zapoznaj się z bieżącymi konkursami.

Wybrane prezentujemy poniżej.

Przedsiębiorcy

Innowacje

Innowacje

Jeszcze do 22 listopada mikro-, mali i średni przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o dotację na realizację projektu z obszaru innowacji. Chodzi o projekty, które obejmują zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Koszty kwalifikowane projektu mogą wynieść od 60 tys. zł do 400 tys. zł. Przedsiębiorcy na swój projekt mogą otrzymać dofinansowanie nawet do 85% kosztów kwalifikowanych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PARP

Badania i rozwój (B+R)

Badania i rozwój

Pod koniec listopada otwiera się nabór na projekty, które dotyczą badań przemysłowych. To oferta skierowana do konsorcjów złożonych z co najmniej jednego przedsiębiorstwa (lidera) i jednej jednostki naukowej.

Projekty mogą być realizowane na terenie wszystkich województw, poza województwem mazowieckim. Koszty kwalifikowane projektu mogą wynieść od 500 tys. zł aż do 4 mln zł.

Budżet konkursu wynosi 50 mln zł. Jednostki naukowe mogą otrzymać dofinansowanie unijne na poziomie do 100% kosztów kwalifikowanych. W przypadku przedsiębiorców zależy to od wielkości firmy i tak dla: mikro- i małego przedsiębiorcy: 70% – 80% kosztów kwalifikowanych dla średniego przedsiębiorcy: 60% – 75% kosztów kwalifikowanych dla dużego przedsiębiorcy: 50% – 65% kosztów kwalifikowanych.

Więcej o konkursie

Instytucje nauki i edukacji

Nauka i edukacja

Nauka i edukacja

Szkoły publiczne i prywatne, przedszkola, inne placówki systemu oświaty oraz podmioty działające w zakresie edukacji mają szansę na dofinansowanie. Wspierane będą działania takie jak np. dostosowanie miejsc dla dzieci z niepełnosprawnościami, rozwój poradnictwa zawodowo-edukacyjnego, czy podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. W listopadzie takie konkursy będą przeprowadzane w województwach: kujawsko-pomorskim, śląskim, mazowieckim, świętokrzyskim, podlaskim, zachodniopomorskim, dolnośląskim i warmińsko-mazurskim.

Jednym z takich naborów organizowany na terenie Mazowsza i skierowany jest do szkół i innych placówek systemu oświaty oraz do podmiotów posiadających doświadczenie w edukacji. Granty można uzyskać np. na: kształcenie umiejętności kluczowych na rynku pracy, tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, korzystanie z technologii informatyczno-komunikacyjnych, prowadzenie edukacji włączającej uczniów ze specjalnymi potrzebami.

Ostatecznymi odbiorcami dotowanych projektów mają być uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy pedagogiczni placówek kształcenia ogólnego. Na wszystkie projekty zaplanowano budżet w wysokości 67,5 mln zł. Każdy beneficjent może uzyskać dofinansowanie aż do 95% wartości projektu.

Więcej o konkursie na stronie konkursu

Jednostki Samorządu Terytorialnego, organizacje pozarządowe, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), instytucje otoczenia biznesu, intytucje rynku pracy, podmioty ekonomii społecznej

Szkolenia

Szkolenia

Fundusze Europejskie dają również możliwość rozwoju kompetencji pracowników oraz osób będących na rynku pracy. Dotowane będą działania zwiększające kwalifikacje pracowników, czy aktywizacja bezrobotnych poprzez naukę nowych umiejętności i poradnictwo. W tym miesiącu na ten cel będzie można otrzymać dofinansowanie z 4 konkursów.

Ciekawym konkursem wspierającym szkolenia oraz dostarczanie usług doradczo-szkoleniowych jest, trwający do 29 listopada, nabór w woj. śląskim. Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych mogą otrzymać granty na: wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników oraz dostarczanie usług doradczych i szkoleniowych zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa.

O dofinansowanie sięgające 85% kosztów projektu mogą wnioskować podmioty działające na terenie Subregionu Północnego woj. śląskiego (powiaty: częstochowski, kłobucki i myszkowski).

Więcej o tym konkursie na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

Mobilność ponadnarodowa

Mobilność ponadnarodowa

Pod koniec października ruszył nabór na projekty we współpracy z partnerami ponadnarodowymi. Wnioski o dotację na realizację projektu mogą składać m.in. instytucje pomocy i integracji społecznej, instytucje rynku pracy, szkoły i placówki systemu oświaty, samorząd, przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni oraz organizacje pozarządowe.

Projekty skierowane są do instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Udział w projekcie ma zapewnić im nabycie lub podniesienie kompetencji lub kwalifikacji.

Projekty mają być realizowane w formie obserwacji, tak aby umożliwić uczestnikom zdobycie wiedzy na temat metod pracy z uczniem i praktycznych rozwiązań w innych państwach członkowskich UE w zakresie kształcenia zawodowego. Wnioskodawca musi pozyskać partnera, który przyjmie uczestników z Polski i zapewni im możliwość odbycia ww. formy wsparcia. Partnerami ponadnarodowymi mogą być wyłącznie organizacje z państw członkowskich UE, z rozwiniętym systemem kształcenia zawodowego tj. z Austrii, Niemiec i Danii. W projekcie może brać udział jeden lub większa liczba partnerów.

Więcej informacji o konkursie

Jednostki Samorządu Terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy

Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna

Dzięki funduszom możliwe jest również dofinansowanie działań zmierzających do redukcji smogu poprzez zwiększenie efektywności energetycznej. W 19 trwających konkursach można uzyskać granty m.in. na:

  • systemy ograniczające ruch kołowy w miastach,
  • termomodernizację budynków,
  • przebudowę systemów grzewczych,
  • budowę systemów wytwarzania energii z odnawialnych źródeł.

Wartym uwagi przykładem jest konkurs woj. dolnośląskiego skierowany do samorządów, organizacji pozarządowych i firm świadczących usługi w zakresie transportu zbiorowego. Na dofinansowanie mogą liczyć projekty ograniczające ruch kołowy na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, poprzez np.: budowę centrów przesiadkowych, inwestycje w zarządzanie ruchem, czy  budowę ciągów pieszo-rowerowych.

Szczegóły konkursu/

Do 27 listopada dotację na inwestycje w technologii wysokosprawnej kogeneracji mogą pozyskać przedsiębiorcy, samorząd, czy też spółdzielnie mieszkaniowe. Dotyczy to budowy nowych lub zwiększenie mocy jednostek, w których wytwarza się jednocześnie energię elektryczną i ciepło.

Projekt może otrzymać maksymalnie 85% dofinansowania unijnego. Budżet konkursu wynosi 90 mln zł. Dowiedz się więcej

Instytucje otoczenia biznesu, Jednostki Samorządu Terytorialnego

Rozwój firmy

Rozwój firmy

W województwach małopolskim, mazowieckim, podkarpackim i dolnośląskim odbywają się nabory na projekty służące szeroko pojętemu rozwojowi firmy. Beneficjenci otrzymają granty na m.in. zakup środków trwałych oraz wartości prawnych, czy doradztwo dla biznesu.

Jednym z takich konkursów jest ten odbywający się w Małopolsce, gdzie starować mogą instytucje zarządzające terenami inwestycyjnymi oraz samorządy i ich związki. W trwającym do końca listopada konkursie można otrzymać 85% dofinansowania z puli wynoszącej ponad 103,7 mln zł. Wspierane będą projekty tworzące nowe lub służące rozbudowie istniejących Stref Aktywności Gospodarczej, poprzez np.:

  • wyposażenie w infrastrukturę,
  • tworzenie na terenie stref wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej,
  • budowanie obiektów służących funkcjonowaniu strefy.

Zapoznaj się ze szczegółami

Poznaj szczegóły

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na Portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”.

W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.

Za miesiąc kolejne informacje o nowych naborach unijnych!

A już wkrótce bardziej szczegółowe i aktualne informacje o naborach unijnych tylko dla przedsiębiorców! Zapraszamy do śledzenia strony.

Źródło: www.miir.gov.pl

Dodaj komentarz