Unia sfinansuje każdy innowacyjny pomysł

Miliard złotych na innowacyjne projekty dużych przedsiębiorstw

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugi konkurs w ramach „szybkiej ścieżki”,  poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla dużych przedsiębiorstw. Jego celem jest poprawa poziomu innowacyjności polskich firm dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R. Na projekty wyłonione w tym konkursie NCBR przeznaczy miliard złotych.

W ogłoszonej właśnie edycji „szybkiej ścieżki” PO IR firmy spełniające kryteria dużych przedsiębiorstw mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego powalczą o łączną pulę 100 mln zł, a ci spoza niego o 900 mln zł.

Zaangażowanie polskich przedsiębiorców w działalność badawczo-rozwojową stymuluje rozwój gospodarki. Dlatego dofinansowanie ambitnych, innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych to mądrze zainwestowane środki unijne. Wdrażanie wyników prac B+R do praktyki gospodarczej pozwoli nam budować pozycję rynkową w oparciu o nowatorskie rozwiązania, produkty i usługi. To z kolei zapewni sukces gospodarczy zarówno firmom, jak i całej Polsce – mówi  Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Maksymalna wartość wsparcia dla przedsiębiorcy na jeden projekt to 20 mln euro (jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na badania przemysłowe) lub 15 mln euro (jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu zostanie przeznaczona na prace rozwojowe). Dofinansowanie projektu w „szybkiej ścieżce” może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu B+R. Beneficjent może wprowadzić rezultaty badań i prac rozwojowych do własnej praktyki gospodarczej, udzielić licencji na ich korzystanie innemu przedsiębiorcy lub sprzedać prawa do nich podmiotowi, który wykorzysta je w swojej działalności.

W konkursie „szybka ścieżka” formalności zostały zredukowane do minimum, gdyż w szybko rozwijającym się świecie to właśnie czas niejednokrotnie przesądza o zdobyciu przewagi konkurencyjnej. Jednak przyspieszenie procedury nie oznacza obniżenia jej standardów. W tym konkursie szansę na wsparcie mają wyłącznie bardzo dobre projekty zgłoszone przez dużych przedsiębiorców z odpowiednimi kompetencjami – mówi dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. Maciej Chorowski.

Oceny zgłoszeń w zakresie naukowo-technologicznym i gospodarczo-biznesowym dokonuje panel ekspertów. Wnioskodawca musi więc obronić swój pomysł, konfrontując go w bezpośredniej rozmowie ze specjalistami. Projekt powinien obejmować badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe oraz dotyczyć innowacji produktowej bądź procesowej. Ocenie podlega również zespół badawczy oraz zasoby techniczne wnioskodawcy, które muszą zapewnić prawidłową realizację zaplanowanych zadań. Ponadto projekt musi wpisywać się w Krajową Inteligentną Specjalizację. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 12 mln zł.

Nabór wniosków potrwa od 1 czerwca 2016 do 30 grudnia 2016 r. i będzie miał charakter etapowy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków o dofinansowanie w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę formalną i merytoryczną oraz opublikowanie list projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania.

Dodaj komentarz