Aktualizacja Zaleceń w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta pomocy technicznej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

23 sierpnia 2019 r. została podpisana aktualizacja Zaleceń w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta PT w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko POIiŚ 2014-2020.

Najistotniejsze zmiany zawarte w zaktualizowanych Zaleceniach to:

  • uwzględnienie wymogów dotyczących nadzoru budowlanego – nowego beneficjenta PT POIiŚ,
  • dostosowanie terminologii formy pisemnej wniosku o płatność do określonej w Kodeksie cywilnym,
  • doprecyzowanie zasad sporządzania, zatwierdzania i weryfikacji wniosku o płatność,
  • aktualizacja sposobu uzupełniania zasad horyzontalnych we wniosku o płatność.

Zaktualizowane Zalecenia obowiązują od 30 sierpnia 2019 r.

Pełna treść dokumentu jest dostępna w zakładce Prawo i dokumenty .

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz