Polska chce aktywnej polityki przemysłowej w UE tak, by Wspólnota lepiej konkurowała na arenie międzynarodowej

Wykorzystanie pomocy publicznej do wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności europejskiej gospodarki, rozwój sektora elektromobilności, zwiększenie wykorzystania wodoru w gospodarce czy wspieranie opracowania w UE godnej zaufania i etycznej Sztucznej Inteligencji – to niektóre postulaty Polski odnośnie nowej polityki przemysłowej UE. Unijna agenda dot. polityki przemysłowej będzie powstawała jesienią. Dokument ten w istotnym stopniu określi priorytety nowej Komisji Europejskiej. Francja i Niemcy już opublikowały swoje stanowisko w tej sprawie. Polska chce aktywnie uczestniczyć w debacie na ten temat.

 – Naszym celem jest to, by Unia Europejska wzmacniała swoją pozycję w konkurencji na arenie międzynarodowej, m.in. z Chinami czy USA. A także to, by lepiej potrafiła stawić czoła brexitowi czy wyzwaniom klimatycznym. Dlatego opowiadamy się za stworzeniem optymalnych warunków dla rozwoju przemysłu w Europie. Musi on stać się bardziej konkurencyjny. Właśnie temu powinna służyć długoterminowa strategia dotycząca unijnej polityki przemysłowej. Chcemy, by była ona śmiała, całościowa i dalekowzroczna – mówi minister Jadwiga Emilewicz.

Jak zaznacza wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański:

– W kontekście wyzwań globalnych i wewnętrznych UE potrzebuje dynamicznej integracji osobnych dziś polityk handlowej, antymonopolowej, cyfrowej, energetycznej, spójności. Postulujemy jeden sprawnie skoordynowany na poziomie KE mechanizm europejskiej polityki przemysłowej. – Polska będzie dążyć do zapewnienia synergii pomiędzy polityką UE ukierunkowaną na budowę niskoemisyjnej gospodarki i wzmocnienie polityki przemysłowej. W tej synergii tkwi potencjał dla przewagi konkurencyjnej europejskiego przemysłu – dodaje.

–  Kluczową kwestią jest wskazanie fundamentów długofalowego wzrostu gospodarczego całej Unii. To co się dzieje na globalnych rynkach, jak i w samej UE sprawia, że konieczna jest zmiana dotychczasowego myślenia o rozwoju unijnego przemysłu. Wzmacniajmy to, w czym my, Europejczycy, jesteśmy dobrzy. Rozwijajmy sektor elektromobilności, w tym przemysłowe stosowanie wodoru oraz wykorzystanie w przemyśle sztucznej inteligencji. Przykładem dotychczasowych działań w tym kierunku są nowe instrumenty pomocy publicznej – Important Projects of Common European Interest (IPCEI), w tym Europejska Inicjatywa Bateryjna (European Battery Alliance) dotycząca baterii elektrycznych. Polska chce odegrać w tych projektach znaczącą rolę – podkreśla szefowa MPiT.

Wiceminister Szymański wskazuje:– W dyskusji o reformie prawa konkurencji, konieczny jest przegląd ram prawnych pomocy publicznej w celu zapewnienia europejskim przedsiębiorstwom skutecznej zdolności do konkurencji na rynku globalnym. Chodzi o to, aby pomoc publiczna była ukierunkowana na badania, rozwój i innowacje w celu wyrównania szans podmiotów o mniejszych zasobach kompetencyjnych. – Istotnym źródłem finansowania polityki przemysłowej powinna być również polityka spójności ukierunkowana na wyrównywanie szans rozwojowych najsłabszych ekonomicznie regionów – nadmienia wiceminister Konrad Szymański.

Stanowisko Polski do prac nad strategią polityki przemysłowej w UE do 2030 roku

Stanowisko powstało pod kierunkiem MPiT we współpracy z MSZ, z uwzględnieniem uwag zgłaszanych w toku konsultacji międzyresortowych.  Naszym założeniem było skupienie się na zagadnieniach dotyczących polityki konkurencji, prewencyjnej kontroli koncentracji, nowych instrumentów pomocy publicznej (IPCEI), europejskich championów i możliwości wykorzystania instrumentów polityki handlowej do kształtowania unijnej polityki przemysłowej.

Proponujemy bardzo konkretne działania. Do najważniejszych z nich należą:

  • Wykorzystanie pomocy publicznej do wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności europejskiej gospodarki poprzez dotowanie badań i rozwoju oraz innowacji w ryzykownych technologiach.
  • Rozwój sektora elektromobilności. Służyć temu będzie EU Battery Alliance, IPCEI, czy kontyngent autobusów elektrycznych w unijnych miastach pow. 100 tys. mieszkańców.
  • Zwiększenie wykorzystania wodoru w gospodarce.
  • Wspieranie opracowania godnej zaufania i etycznej Sztucznej Inteligencji poprzez swobodny przepływ danych i algorytmów przy poszanowaniu ochrony danych osobowych.
  • Zwiększenie produktywności i innowacyjności MŚP dzięki platformom współpracy z dużymi firmami i uniwersytetami.
  • Wzmocnienie oraz pogłębienie unijnego Jednolitego Rynku poprzez skuteczne egzekwowanie istniejących rozwiązań i usunięcie barier.
  • Powołanie europejskiego urzędu antymonopolowego.
  • Utworzenie unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej.
  • Implementacja Porozumienia Paryskiego także w relacjach z partnerami zewnętrznymi.
  • Asertywna i świadoma realiów polityka handlowa zapewniająca równowagę między otwarciem UE na partnerów z państw trzecich i ochronę słusznych interesów UE.

Ostatnie deklaracje Rady Europejskiej ws. nowej polityki przemysłowej

O potrzebie „opracowania strategii przemysłowej na miarę przyszłości”, w kontekście rozwijania silnej i prężnej bazy gospodarczej UE i wzmacniania jednolitego rynku, mówi nowa agenda strategiczna dla UE na lata 2019-2024. Przyjęli ją przywódcy państw UE w miniony czwartek na posiedzeniu Rady Europejskiej. W dokumencie wskazano, że polityka ta powinna być „zdecydowana, bardziej kompleksowa i lepiej skoordynowana”. Podkreślono m.in. szybkie tempo zachodzących na świecie zmian i zadeklarowano, że w ciągu najbliższych pięciu lat UE „może wzmocnić i wzmocni” swoją rolę. Zapowiedziano też promowanie europejskich interesów i wartości na scenie światowej. Szefowie państw i rządów podkreślili też znaczenie jednolitego rynku, konieczność wspierania rozwoju
i innowacji oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

 PDF

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz