Zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020

Od 17 października 2019 r. zmienia się Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Wprowadzone zmiany dotyczą wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego (zał. 4). W dokumencie zaktualizowano wartości projektów w osi II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski oraz osi III Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa.

Zapoznaj się ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowch Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz