Zmiana programu Południowy Bałtyk

9 sierpnia 2019 r. złożyliśmy, jako Instytucja Zarządzająca, wniosek do Komisji Europejskiej o zmianę programu Interreg Południowy Bałtyk.

Zmiany w programie polegają na:

  • przesunięciu między osiami priorytetowymi kwoty 1 mln 591 tys. euro (1,92% alokacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu), w celu umożliwienia sfinansowania projektów wybranych przez Komitet Monitorujący,
  • zmianie procentu dofinansowania dla osi priorytetowych 1-5 w tabeli finansowej programu z 81% do 83%. Zmiana ta stanowi techniczne dostosowanie w związku z różnicą pomiędzy rzeczywistymi stopami dofinansowania wydatków kwalifikowalnych dla projektów, a stopą dofinansowania używaną zgodnie z tabelą finansową w programie w rozliczeniach z Komisją Europejską,
  • usunięciu zbędnego wskaźnika produktu.

Przewidujemy, że Komisja Europejska zatwierdzi zmiany w programie do końca tego roku.

Ponadto odstępujemy od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku ze zmianą elementu programu (art. 48 ust 1 i 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko). 

Decyzję o odstąpieniu od ponownej oceny uzgodniliśmy z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska (GDOŚ) oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym (GIS). Oba organy potwierdziły odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Stanowiska GDOŚ i GIS znajdują się poniżej:

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz