Komunikat w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych Programów Operacyjnych

Stosownie do zapisów Podrozdziału 3.1 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przekazuje minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej do zastosowania przez Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi (IZ RPO) w 2020 r.

Minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej na 2020 rok wynoszą odpowiednio:

  1. dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3, imigranci, reemigranci) – 44,3 pro.;
  2. dla pozostałych osób nienależących do ww. grup – 60,4 proc.;
  3. dla osób z niepełnosprawnościami w projektach dedykowanych w całości i wyłącznie osobom z tej grupy – 24 proc..

IZ RPO może zdecydować o obniżeniu minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup docelowych, obniżając je o 10 punktów procentowych w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia rejestrowanego przekracza średnią wojewódzką, przy jednoczesnym podniesieniu minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup docelowych o 10 punktów procentowych w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia rejestrowanego jest niższa niż średnia wojewódzka. Decyzja w tym zakresie musi zostać odpowiednio odzwierciedlona w kryteriach wyboru projektów i podawana jest w informacji o naborze projektów. IZ mogą wskazać w dokumentacji naboru projektu pozakonkursowego lub regulaminie konkursu inne cechy różnicujące poziom efektywności zatrudnieniowej oraz na ich podstawie odpowiednio zróżnicować wysokość progów efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup docelowych z zachowaniem powyższych warunków (z zachowaniem wartości ogólnych podanych przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego do publicznej wiadomości).

Podane w komunikacie minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej obowiązują dla projektów z zakresu aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach celu tematycznego 8 przyjętych do realizacji na podstawie konkursów i projektów pozakonkursowych, których termin naboru mieści się między 1 stycznia a 31 grudnia 2020 roku. W przypadku projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy, których nabór zakończy się jeszcze w 2019 roku, a których realizacja rozpocznie się po 31 grudnia 2019 roku, rekomendowane jest przyjęcie progów efektywności zatrudnieniowej wskazanych w niniejszym komunikacie.

Szczegółowe informacje znajdują się w komunikacie opublikowanym w sekcji Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Dodaj komentarz