Projekt pozakonkursowy w zakresie usług społecznych wybrany do dofinansowania

7 listopada 2019 r. zatwierdzono projekt pozakonkursowy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na kwotę 797 911,02 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych poprzez:

  • usługi opiekuńcze i asystenckie dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych (teleopieka, wolontariat);
  • usługi zwiększające mobilność i autonomię osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych (pomoc w likwidacji różnego rodzaju barier architektonicznych);
  • podniesienie kwalifikacji i kompetencji rodzin, opiekunów osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, osób opuszczających pieczę zastępczą;
  • usługi wspierające osoby usamodzielniane, w tym ich integracja w ramach utworzonego mieszkania treningowego;
  • wsparcie dodatkowe w formie zajęć rehabilitacyjnych/usprawniających dla osób niepełnosprawnych lub osób bez orzeczenia, potrzebujących wsparcia w tym zakresie.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 669 KB)

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Dodaj komentarz