Upraszczamy system realizacji projektów unijnych

Od 9 września br. obowiązują zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zmiany dotyczą głównie zasad konkurencyjności i rozeznania rynku stosowanych podczas udzielania zamówień w ramach projektu. Wprowadzono przede wszystkim opcjonalność procedur. Oznacz to, że beneficjent może dokonać wyboru, którą z procedur chce zastosować, gdy udziela zamówienia o wartości powyżej 20 000 złotych netto. Z konieczności zastosowania zasady konkurencyjności i rozeznania rynku wyłączono  usługi B+R świadczone przez personel wybrany przez beneficjenta na etapie wnioskowania o dofinansowanie oraz deinstytucjonalizację usług opiekuńczych w projektach EFS. Przy tym, rozeznanie rynku zostało znacznie uproszczone poprzez m.in. dopuszczenie możliwości zastosowania procedur wewnętrznych beneficjenta podczas przeprowadzania analizy cen rynkowych zamawianego towaru/usługi.

Dopełnieniem uproszczeń systemu realizacji projektów jest wprowadzenie do wytycznych szerokiego wachlarza uproszczonych metod rozliczania wydatków uregulowanych w rozporządzeniu omnibus, które weszło w życie 2 sierpnia 2018 r. Nowością jest także obowiązek stosowania uproszczonych metod podczas rozliczania projektów, których wartość wkładu publicznego nie przekracza 100 000 euro.     

Zmiany dotyczące zasady konkurencyjności i rozeznania rynku z jednej strony mają ułatwić i przyspieszyć proces udzielania zamówień przez beneficjentów, z drugiej zaś – rozszerzyć dostęp zainteresowanym przedsiębiorcom do zamówień udzielanych w ramach projektów UE, zawartych w bazie konkurencyjności.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz