Postanowienia noworoczne? Wykorzystać szansę na rozwój z Funduszami Europejskimi

Początek roku to czas nowych możliwości, planów do zrealizowania oraz wyzwań do podjęcia. W realizacji zamierzeń na nowy rok pomogą Fundusze Europejskie. W styczniu zaczyna się 41 nowych naborów. Dofinansowanie z Funduszy można otrzymać m.in. na: badania i rozwój, tworzenie produktów sieciowych, innowacje społeczne, edukację, ochronę środowiska oraz projekty dotyczące zdrowia i transportu. Oferta jest bardzo szeroka, więc warto ją śledzić.

Propozycja obejmuje łącznie 137 konkursów, w tym: 17 z programów ogólnopolskich, 117 z programów regionalnych i 3 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Zapoznaj się z bieżącymi konkursami. Wybrane prezentujemy poniżej.

Przedsiębiorcy

Innowacje

Ikona ilustrująca innowacje

Ostanie chwile na wdrożenie innowacji i stworzenie unikatowej pozycji na rynku dla Twojego przedsiębiorstwa. Jeszcze do 10 stycznia 2019 r. konsorcja składające się z minimum trzech mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw mogą otrzymać dofinansowanie na stworzenie lub rozwój innowacyjnych produktów sieciowych. Produkty te powinny wpisywać się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje wspólne dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie serwisu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Badania i Rozwój

Ikona ilustrująca badania i rozwój

W celu zdobycia nowej wiedzy, umiejętności oraz  polepszenia obecnych już na rynku produktów  lub usług  czy też  tworzenia nowych, można skorzystać z dofinansowania na badania przemysłowe.  Służą one sprawdzeniu i ocenie, czy dany rodzaj technologii jest przydatny na rynku, w jakim stopniu i jakie można wprowadzić ulepszenia.

Do 28 lutego 2019 r. konsorcja składające się z przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowej mogą ubiegać się o grant z funduszy unijnych przeznaczony na ten cel.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie serwisu Programu Inteligentny Rozwój.

Instytucje nauki i edukacji, Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), Organizacje pozarządowe (NGO), Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP)

Innowacje społeczne

Ikona ilustrująca innowacje

Bardzo istotną kwestią jest poprawa dostępności produktów oraz usług dla osób z niepełnosprawnościami, jak również osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji.

Pomoc w rozwiązaniu tego problemu niosą innowacje społeczne, czyli działania mające na celu polepszenie jakości życia. Innowacyjność może wynikać z wprowadzania unikalnych rozwiązań, ale także z faktu wdrożenia już znanego rozwiązania, występującego w nowym kontekście społecznym.

Podmioty, które chcą prowadzić tzw. Inkubator  innowacji społecznych w temacie dostępności, mogą ubiegać się o dofinansowanie z funduszy unijnych do 30 stycznia 2019 r.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie serwisu Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Zagadnienie dostępności dotyczy także obszaru edukacji.

„Dostępnej szkoły” oraz są zainteresowane pełnieniem  funkcji operatora grantów dotyczących przetestowania modelu w co najmniej 25 szkołach podstawowych, mogą ubiegać się o dofinansowanie na ten cel jeszcze do 17 stycznia 2019 r.

Informacje na temat konkursu można ponownie znaleźć na stronie Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Edukacja

Ikona ilustrująca Edukację

We współczesnym świecie trudno się obejść bez posiadania kompetencji cyfrowych.

Niezwykle ważne jest aby osoby odpowiedzialne za edukację uczniów były do tego właściwie przygotowane. Z tego względu fundusze unijne wspierają rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania.

Podmioty zainteresowane otrzymaniem dofinansowania na ten cel mogą składać wnioski do 29 marca 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

JST, NGO, przedsiębiorcy, instytucje kultury, instytucje ochrony zdrowia, uczelnie wyższe

Efektywność energetyczna

Ikona ilustrująca efektywność energetyczną

Instytucje: kultury, ochrony zdrowia, uczelnie wyższe, ale także jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe, mogą pozyskać środki unijne na projekty związane z efektywnością energetyczną, takie jak:

 • budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii (OZE), w budynkach użyteczności publicznej (lubuskie, śląskie, pomorskie),
 • dofinansowanie na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe lub inwestycje polegające na podłączeniu do sieci ciepłowniczej/ gazowej (lubuskie, mazowieckie),
 • modernizacja budynków polegająca na termomodernizacji: izolacji ścian, podłóg i dachów; wymianie wyposażenia na energooszczędne (m.in. wymiana okien, źródeł światła) – lubelskie, śląskie.

Ochrona środowiska

Ikona ilustrująca ochronę środowiska

W tym miesiącu, w programach regionalnych, organizowanych jest również blisko 20 konkursów związanych z ochroną środowiska. Warto zwrócić m.in. uwagę na nabory dotyczące:

 • ochrony parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody – poprzez podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i infrastruktury oraz prowadzenie edukacji ekologicznej; tworzenie miejsc ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich (warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie),
 • inwestycji przeciwpowodziowych (regulacja i odbudowa cieków wodnych, budowa zbiorników retencyjnych) – dolnośląskie,
 • budowy/modernizacji zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, niebezpiecznych typu azbest, selektywnej zbiórki odpadów (śląskie, podkarpackie),
 • modernizacji systemów grzewczych, obejmującą wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła.

Dwa konkursy naborowe, dzięki którym możemy zmodernizować budynki publiczne oraz mieszkaniowe, są prowadzone m.in. w województwie dolnośląskim i potrwają do połowy lutego bieżącego roku.

Szczegóły dotyczące konkursów można znaleźć na stronie serwisu Regionalnego Programy Województwa Dolnośląskiego lub w kolejnym artykule na stronie tego samego serwisu.

Transport

Ikona ilustrująca transport

Warto zainteresować się także pozyskaniem grantów na projekty powiązane z transportem. Przedsiębiorcy, ale przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe, mogą ubiegać się na wsparcie dotyczące:

 • budowy lub rozbudowy inteligentnych systemów transportowych (sterowania ruchem, zarządzania miejscami parkingowymi, obsługi podróżnych w transporcie publicznym) i zakup niskoemisyjnego taboru – podlaskie, wielkopolskie,
 • przebudowy i przebudowy dróg (również rowerowych) – śląskie, kujawsko-pomorskie,
 • budowy, rozbudowy lub przebudowy infrastruktury służącej obsłudze podróżnych, związanej z transportem miejskim i infrastrukturą towarzyszącą (skrzyżowania, parkingi, punkty przesiadkowe). Po dotacje unijne zapraszamy do województwa mazowieckiego, małopolskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

Zdrowie

Ikona ilustrująca zdrowie

Styczeń to również szansa wzięcia udziału w konkursach dotyczących projektów realizujących politykę zdrowotną. Są one skierowane do jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów leczniczych, podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych, natomiast skorzystać może każdy z nas.

Dzięki takim programom możliwe jest:

 • prowadzenie badań cukrzycy (świętokrzyskie), wzroku (zachodniopomorskie),
 • wdrożenie programów zdrowotnych, ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie chorobom cywilizacyjnym, nowotworowym, np. rak piersi, jelita grubego – warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, łódzkie, lubuskie.
 • wspieranie informatyzacji, polegającej m.in. na wdrożeniu elektronicznej dokumentacji medycznej i świadczenia usług on-line – mazowieckie,

Przedsiębiorcy, instytucje ochrony zdrowia w programie regionalnym województwa śląskiego mogą na przykład uzyskać granty na świadczenia rehabilitacyjne, ułatwiające powroty do pracy i utrzymanie zatrudnienia we współpracy z pracodawcami w działaniu 8.3.2.

Szczegóły są dostępne na stronie serwisu Regionalnego Programu Województwa Śląskiego.

Rewitalizacja

Ikona ilustrująca rewitalizację

Jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, administracja rządowa/urzędy, organizacje społeczne i związki wyznaniowe oraz inne podmioty mogą uzyskać unijne dofinansowanie na projekty związane z przywracaniem do funkcji publicznych i ożywianiem terenów poprzemysłowych, zaniedbanych czy adaptacją budynków na nowe cele. Po szczegółowe informacje zapraszamy na strony RPO z województw: małopolskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Poznaj szczegóły

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków.

W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.

Za miesiąc kolejne informacje o nowych naborach unijnych!

Źródło: www.miir.gov.pl

Dodaj komentarz