Zmiany w wytycznych w obszarze rynku pracy

8 sierpnia 2019 r. został opublikowany komunikat w sprawie zmienionych „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020”.

Wytyczne są skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, w tym w szczególności do instytucji zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi. Wprowadzone zmiany wynikają m.in. z dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu projektów współfinansowanych z EFS w obszarze rynku pracy, wyników badań ewaluacyjnych w tym obszarze, jak również z zastrzeżeń audytorów ETO i KE dotyczących niekwalifikowalności podatku VAT w projektach współfinansowanych z EFS, w ramach których udzielane było dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej i dofinansowanie dla pracodawców na doposażenie/ wyposażenie miejsc pracy.

Najważniejsze zmiany wprowadzone do czwartej wersji Wytycznych obejmują:

 • doprecyzowanie zapisów dotyczących realizacji projektów w zakresie wsparcia przedsiębiorczości, w tym wprowadzenie mechanizmu stawki jednostkowej na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • rezygnację z jednej z dwóch metodologii sposobu pomiaru efektywności zatrudnieniowej i zawodowej,
 • usunięcie zapisów dotyczących profilowania wsparcia dla uczestników projektów – z uwagi na nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • doprecyzowanie, że wsparcie w projektach udzielane jest w sposób zindywidualizowany tj. dostosowany do potrzeb i predyspozycji danej osoby i z nią uzgodniony,
 • dodanie punktu mówiącego o tym, że na etapie rekrutacji lub w trakcie realizacji projektów, uczestnicy nie są zobowiązywani do przedstawiania dokumentów potwierdzających lub uprawdopodobniających zamiar ich zatrudnienia przez danego pracodawcę (poza określonymi wyjątkami),
 • ograniczenie możliwości wsparcia w formie zatrudnienia subsydiowanego jedynie do projektów powiatowych urzędów pracy,
 • zapewnienie możliwości finansowania w projektach ubezpieczenia zdrowotnego dla uczestników nieposiadających prawa do takiego ubezpieczenia z innego tytułu,
 • umożliwienie realizacji projektów w formule tzw. projektu stażowego,
 • umożliwienie realizacji staży w elastycznych godzinach lub niepełnej licznie godzin,
 • dodanie sekcji dotyczącej warunków refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • dodanie załącznika nr 1 stanowiącego standard Indywidualnego Planu Działania.

Wytyczne obowiązują od 8 sierpnia 2019 r.

Zapoznaj się z aktualną wersją Wytycznych oraz zgłoszonymi uwagami:

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz