Audyt

Audyt i Przemysł 4.0

Zaufanie wsparte technologią*

Przeprowadzamy audyty i realizujemy strategie w zakresie Mapy Drogowej Przemysł 4.0.

Skorzystaj z naszych usług!

*

Posiadamy wysoce wykwalifikowany zespół specjalistów z różnych dziedzin gospodarki.

*

Współpracujmy z instytucjami naukowymi jak i samymi naukowcami, a także Centrami B+R.

*

Przemysł 4.0, nazywany również jako Czwarta Rewolucja Przemysłowa, niesie ze sobą szereg wyzwań i możliwości dla współczesnych przedsiębiorstw. Stała adaptacja do dynamicznie zmieniających się technologii i przepisów, efektywność operacyjna, zasoby i talent pracowników, wszystko to stanowi kluczowe elementy, które muszą być uwzględnione podczas planowania i implementacji strategii przejścia do Przemysłu 4.0.

Definicja Przemysłu 4.0 — przemysł oparty na nowych, cyfrowych, zintegrowanych systemach w zakresie procesów, produktów lub modeli biznesowych, wykorzystujących rozwiązania z dziedziny automatyki i robotyki, sztucznej inteligencji, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami, z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych rozwiązań, do projektowania, zarządzania, monitorowania lub optymalizowania procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie lub związanych z nimi procesów logistycznych.

*

Wybór odpowiedniej metodologii audytu technologicznego i oceny dojrzałości cyfrowej jest kluczowy. Musi być odpowiednio opisany i uzasadniony, aby zapewnić, że przeprowadzane badania będą rzetelne i skuteczne.

Firma na wstępnym etapie powinna przeprowadzić syntetyczną samoocenę swojej gotowości do implementacji rozwiązań Przemysłu 4.0. Zalecane jest użycie narzędzia „Ankieta samooceny — skan ADMA” dostępnego tutaj.  lub w zakresie dojrzałości Cyfrowej – tutaj

Po wykonaniu samooceny zapraszamy do skorzystania z naszych usług audytu!

Skorzystaj tutaj!

Audyt jest kompleksowym procesem oceny, który ma na celu zapewnienie integralności systemu oraz związanych z nim zasobów, a także dostarczenie rzetelnych danych i przyczynienie się do efektywności organizacji.

Audyt obejmuje następujące kroki:

 1. Identyfikacja i charakterystyka realizacji procesów biznesowych — omówienie, jak poszczególne procesy są obecnie realizowane, zarówno w obszarze produkcji, jak i usług, a także administracji.
 2. Analiza pozycji konkurencyjnej — wykonanie analizy produktowej konkurencji oraz pozycji konkurencyjnej opartej o koncepcję marketing mix (4P) stworzonej przez Edmunda Jerome McCarthy’ego.
 3. Analiza technologiczna procesów — przegląd możliwości zastosowania automatyzacji i robotyzacji w procesach produkcyjnych, usługowych i administracyjno-zarządczych.
 4. Analiza wpływu na środowisko — ocena, jak procesy produkcyjne, usługowe i administracyjne wpływają na środowisko.
 5. Analiza infrastruktury informatycznej — przegląd narzędzi IT wykorzystywanych w firmie, z naciskiem na ich potencjał do automatyzacji i robotyzacji procesów.
 6. Analiza dojrzałości cyfrowej oferty produktowej — ocena możliwości wykorzystania automatyzacji i robotyzacji w ofercie produktowej firmy.
 7. Charakterystyka modelu biznesowego — omówienie stosowania rozwiązań cyfrowych w relacjach z kluczowymi partnerami i ich potencjalnego wpływu na te relacje w kontekście automatyzacji i robotyzacji.
 8. Analiza kompetencji cyfrowych kadr — ocena umiejętności pracowników niezbędnych do wprowadzenia automatyzacji i robotyzacji.
 9. Analiza kondycji finansowej — przegląd aktualnej sytuacji finansowej firmy.
 10. Analiza barier — zidentyfikowanie przeszkód zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie wdrażania rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0.

Po przeprowadzeniu audytu i samooceny, wykonujemy podsumowanie i wysuwamy wnioski w postaci syntetycznej oceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa i potencjału do automatyzacji lub robotyzacji wszystkich procesów produkcyjnych i pozaprodukcyjnych realizowanych w przedsiębiorstwie.

Wizje planu transformacji firmy:

 1. Wizja technologii Przemysłu 4.0: Szczególny nacisk kładziony jest na wykorzystanie rozwiązań z dziedziny automatyki i robotyki. Wizja ta skupia się na zdobywaniu przewagi konkurencyjnej poprzez maksymalizację korzyści płynących z ich zastosowania dla pracowników.
 2. Wizja wykorzystania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: Wizja ta zakłada, że takie zasoby powinny bezpośrednio wspierać proces automatyzacji i robotyzacji. Szczególnie istotne są tutaj prawa własności intelektualnej.
 3. Wizja wymiany i bezpieczeństwa danych: W ramach tego elementu, kładziony jest nacisk na cyfrową integrację podmiotów na hali produkcyjnej, z łańcuchem zaopatrzeniowym, działem sprzedaży, inżynierami produktów, oraz systemem bezpieczeństwa informacji i zarządzania zdarzeniami. Cel to optymalizacja produkcji z wykorzystaniem bieżących danych o procesach.
 4. Wizja cyfryzacji produktów: Tu kładziony jest nacisk na kreowanie wartości dla klienta, integrację z klientem, personalizację, oraz propozycje oferty usług jako wartości dodanej produktu, ewentualnie w zakresie design for manufacturing.
 5. Wizja efektywnego łączenia zasobów ludzkich i technologicznych: W ramach tej wizji, kluczowym celem jest harmonijne połączenie tych dwóch zasobów, aby skutecznie zrealizować cele biznesowe.
 6. Wizja zarządzania jakością procesów produkcyjnych i pozaprodukcyjnych: Proces ten obejmuje zarządzanie jakością nie tylko w procesach produkcyjnych, ale również poza nimi, aby zapewnić najwyższe standardy wydajności i jakości.
 7. Wizja tworzenia i utrzymania sieci łączności z partnerami w łańcuchu dostaw: Ta wizja kładzie nacisk na budowanie i utrzymanie solidnych relacji z partnerami w całym łańcuchu dostaw, w celu zapewnienia płynnej i efektywnej koordynacji.

Wszystkie te elementy razem tworzą propozycję kompleksowego planu transformacji firmy w kierunku przemysłu 4.0, zgodnie z najnowszymi standardami i oczekiwaniami rynku.

Wizja transformacji do przemysłu 4.0 powinna uwzględniać zgodność z normami środowiskowymi oraz dążenie do efektywnej i zrównoważonej gospodarki zasobami. To obejmuje m.in. redukcję zużycia materiałów, energii, paliwa oraz innych mediów w procesach produkcyjnych, minimalizację generowania odpadów oraz wprowadzenie strategii odzysku materiałów i energii.

Ważnym elementem audytu  jest też zidentyfikowanie wartości niematerialnych i prawnych, takich jak patenty, licencje, know-how oraz inne prawa własności intelektualnej, które powinny bezpośrednio wspierać automatyzację lub robotyzację procesów produkcyjnych i pozaprodukcyjnych.

Istotnym elementem są też Szczegółowe rekomendacje techniczne dotyczące przeprowadzenia inwestycji w zakresie automatyzacji lub robotyzacji procesu produkcji są one niezbędne do prawidłowego przygotowania firmy do realizacji projektu. Te rekomendacje zawierają analizę i wybór niezbędnych działań inwestycyjnych do wdrożenia automatyzacji i robotyzacji co najmniej 1 z poniższych etapów procesu produkcyjnego:

 1. technologicznego związanego z przekształcaniem nakładów pracy i środków w produkty, w tym prace inżynieryjne i związane z nimi testy techniczne, analizy i certyfikacja jako wsparcie produkcji,
 2. magazynowania surowców wykorzystywanych w procesie technologicznym,
 3. transportu wewnętrznego, tj. zaopatrzenie linii produkcyjnej, odbiór produktów gotowych z produkcji,

Ponadto rekomendacje zwierają analizę i wybór niezbędnych do nabycia środków trwałych lub innych środków (np. maszyn, urządzeń, narzędzi) oraz wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej niezbędnych do wdrożenia automatyzacji lub robotyzacji procesu produkcji.

Rekomendowane są również działania towarzyszące, w tym działania przygotowawcze (infrastrukturalne, prawne, organizacyjne) i wdrożeniowe. Te mogą obejmować szkolenia, usługi doradcze, instalację urządzeń, technologii i oprogramowania oraz inne aspekty niezbędne do wdrożenia automatyzacji lub robotyzacji.

Przygotowanie szczegółowego harmonogramu realizacji inwestycji z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych zasobów (finansowych, kadrowych, infrastrukturalnych) oraz oszacowania kosztów inwestycji, które są też  kluczowym elementem procesu planowania.

Ostatnim elementem procesu jest oszacowanie całkowitych kosztów inwestycji oraz opracowanie rekomendacji dotyczących możliwości finansowania, uwzględniając potencjał finansowania lub uzyskania dofinansowania.

Zapraszamy do współpracy! 

Skorzystaj tutaj!

 

Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych i prowadzeniu projektów unijnych. Oferujemy wsparcie na każdym etapie procesu, począwszy od analizy potrzeb, poprzez przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, aż do pełnego rozliczenia projektu.

Oto niektóre z usług, które oferujemy:

 1. Analiza potrzeb – przeprowadzamy analizę potrzeb przedsiębiorstwa, aby zidentyfikować najlepsze źródła finansowania i dostosować ofertę do specyficznych wymagań klienta.

 2. Projektowanie – pomagamy w projektowaniu projektów, dostosowanych do wymagań unijnych programów finansowych oraz potrzeb klienta.

 3. Wspieranie procesu aplikacyjnego – przygotowujemy i składamy kompleksowe wnioski aplikacyjne, zgodnie z wymaganiami programów finansowych oraz wymaganiami administracyjnymi.

 4. Pełna obsługa projektu – świadczymy kompleksową obsługę projektów, w tym koordynowanie działań związanych z realizacją projektu, kontrolą wydatków, rozliczeniem projektu oraz przygotowaniem raportów.

 5. Doradztwo w zakresie raportowania – pomagamy w przygotowaniu raportów zgodnych z wymaganiami programów finansowych oraz udzielamy wsparcia przy rozliczeniu projektów.

Nasze doświadczenie oraz wysoko wykwalifikowana kadra zapewniają pełne zadowolenie klientów oraz sukces w pozyskiwaniu dotacji unijnych. Dzięki naszej ofercie, przedsiębiorcy zyskują dostęp do unijnych źródeł finansowania, które pozwalają na realizację innowacyjnych projektów i zwiększenie konkurencyjności na rynku.

Zapraszamy do kontaktu i korzystania z naszych usług doradczych w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych.

Skorzystaj tutaj!

Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie biznesowym dla przedsiębiorców, którzy planują założenie lub rozwój swojego biznesu.

Oferujemy profesjonalne doradztwo, które obejmuje m.in.:

 1. Przygotowywanie biznes planów – pomagamy w opracowaniu kompleksowych biznes planów, które pozwalają na skuteczne zabezpieczenie finansowania projektu oraz uzyskanie zaufania potencjalnych partnerów biznesowych.

 2. Analizy finansowe – przeprowadzamy analizy finansowe, w tym analizy wskaźnikowe, prognozy finansowe oraz wyceny przedsiębiorstw.

 3. Studia wykonalności – przeprowadzamy studia wykonalności, które pozwalają na ocenę ryzyka inwestycyjnego, wskazują perspektywy rozwoju przedsięwzięcia oraz określają poziom opłacalności inwestycji.

 4. Planowanie strategiczne – doradzamy w zakresie planowania strategicznego, w tym określaniu celów i strategii rozwoju przedsiębiorstwa oraz wyborze narzędzi, które pozwolą na osiągnięcie celów.

 5. Konsultacje biznesowe – udzielamy konsultacji biznesowych, które pozwalają na rozwiązywanie bieżących problemów przedsiębiorstwa oraz pomagają w podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych.

Działamy na rzecz przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swoje biznesy oraz osiągać sukcesy na rynku. Dzięki naszym usługom, przedsiębiorcy zyskują kompleksowe wsparcie, które pozwala na skuteczne zarządzanie biznesem oraz uzyskanie konkurencyjnej pozycji na rynku.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług i do kontaktu z naszym zespołem specjalistów.

Skorzystaj tutaj!

Oferujemy wsparcie technicznego oraz wsparcie przy pierwszych fazach pomysłu. Oferujemy kompleksowe usługi, które obejmują m.in.:

 1. Tworzenie stron internetowych – projektujemy i tworzymy strony internetowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Stawiamy na unikalne rozwiązania, które pozwalają na uzyskanie atrakcyjnego wyglądu strony oraz łatwą nawigację.

 2. Wsparcie techniczne – zapewniamy wsparcie techniczne, które obejmuje m.in. konfigurację i instalację oprogramowania, bieżącą pomoc techniczną, aktualizacje oraz monitorowanie działania strony.

 3. Wsparcie oraz ocena w pierwszych fazach pomysłu – pomagamy naszym klientom w pierwszych fazach pomysłu, oceniamy szanse powodzenia projektu oraz wskazujemy na potencjalne zagrożenia. Dzięki temu, nasze doradztwo pozwala na skuteczne rozpoczęcie projektu.

 4. Kosztorysy, szacowane koszty danych projektów z zakresu IT – przygotowujemy kosztorysy oraz szacunkowe koszty dla projektów z zakresu IT. Dzięki temu, przedsiębiorcy mogą dokładnie oszacować koszty projektu oraz odpowiednio je przygotować.

Działamy na rzecz przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swoje biznesy oraz uzyskać konkurencyjną pozycję na rynku. Dzięki naszym usługom, przedsiębiorcy zyskują kompleksowe wsparcie, które pozwala na skuteczne zarządzanie stroną internetową oraz uzyskanie pozytywnych efektów biznesowych.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług i do kontaktu z naszym zespołem specjalistów.

Skorzystaj tutaj!

– pomoc w stworzeniu oprogramowania na zlecenie klienta
– nowe innowacyjne pomysły, podążające za technologią, które ułatwiają funkcjonowanie firmy
– analiza obecnego oprogramowania pod względem jego funkcjonalności
– modernizacja istniejących już programów

Skorzystaj tutaj!

– bieżące informacje na temat dotacji
– wnioski, wskazówki oraz porady, które pomagają przygotować dokumenty dla potencjalnych wnioskodawców
– możliwość reklamowania na naszych  portalach
– informacje dotyczące różnych dziedzin i gospodarki

Skorzystaj tutaj!

Audyt informatyczny

Audyt sprzętu i oprogramowania to proces analizy i oceny systemu informatycznego w celu zidentyfikowania wszelkich zagrożeń, wad, problemów lub potencjalnych usprawnień. Jest to ważny element dbania o bezpieczeństwo oraz efektywność pracy w firmie.

Audyt sprzętu polega na weryfikacji zgodności sprzętu z wymaganiami firmy, takimi jak parametry techniczne, wydajność czy zgodność z aktualnymi standardami bezpieczeństwa. W przypadku wykrycia wad lub niezgodności, w audycie sprzętowym identyfikowane są sposoby na ich rozwiązanie lub optymalizację systemu.

Audyt oprogramowania polega na przeglądzie aplikacji, systemów informatycznych i procesów biznesowych w celu wykrycia ewentualnych błędów, luki w zabezpieczeniach, zgodności z wymaganiami i standardami bezpieczeństwa oraz optymalizacji procesów. W audycie oprogramowania wykryte problemy mogą być rozwiązane przez wprowadzenie poprawek, aktualizacji, zmian konfiguracji czy szkoleń dla pracowników.

Przeprowadzenie audytu sprzętu i oprogramowania jest ważnym narzędziem, umożliwiającym firmom dbanie o bezpieczeństwo oraz efektywność swojej pracy. Profesjonalne podejście do procesu audytowego wymaga odpowiednich narzędzi, wiedzy i doświadczenia specjalistów, którzy przeprowadzą audyt i zaproponują najlepsze rozwiązania dla danej organizacji.

Skorzystaj tutaj!

Audyt bezpieczeństwa informatycznego to proces oceny i analizy systemu informatycznego w celu zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń i ryzyk dla bezpieczeństwa danych oraz usług informatycznych w firmie. Celem audytu jest zidentyfikowanie luk w zabezpieczeniach, zgodności z przepisami prawa oraz standardami bezpieczeństwa, a także rekomendowanie działań naprawczych i ochronnych.

Audyt bezpieczeństwa informatycznego przeprowadzany jest zazwyczaj przez specjalistów, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie informatyki oraz bezpieczeństwa. Przeprowadzenie audytu polega na analizie systemów informatycznych, infrastruktury sieciowej oraz aplikacji, które są wykorzystywane w firmie.

Podczas audytu bezpieczeństwa informatycznego, specjaliści sprawdzają między innymi: zabezpieczenia sieci i systemów, weryfikując czy są one skonfigurowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, analizują polityki bezpieczeństwa, przeprowadzają testy penetracyjne, czyli próby nieautoryzowanego dostępu do systemu w celu zidentyfikowania słabych punktów, a także oceniają procedury backupu danych i plany awaryjne.

Po przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa informatycznego, specjaliści opracowują raport, w którym przedstawiają wyniki analizy, identyfikując zagrożenia i wskazując na słabe punkty systemu informatycznego firmy. W raporcie zawierają się również zalecenia dotyczące działań, które należy podjąć w celu poprawy bezpieczeństwa systemu informatycznego, takie jak aktualizacje oprogramowania, wdrożenie dodatkowych zabezpieczeń, czy też szkolenia pracowników.

Audyt bezpieczeństwa informatycznego jest niezbędny dla firm, aby chronić swoje dane oraz usługi informatyczne przed atakami i zagrożeniami zewnętrznymi. Profesjonalne podejście do przeprowadzenia audytu zapewni najwyższą jakość usług, a także pozwoli na skuteczne identyfikowanie i eliminowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa systemu informatycznego firmy.

Skorzystaj tutaj!

Audyt kadry pracowniczej to proces, który pozwala na sprawdzenie składu i jakości zatrudnionych pracowników w firmie. W trakcie audytu ocenia się m.in. poziom kompetencji, umiejętności i doświadczenia pracowników, a także ich motywację i zaangażowanie w wykonywanie pracy. Oto kilka kroków, które warto przeprowadzić podczas audytu kadry pracowniczej:

 1. Analiza stanowisk i obowiązków pracowniczych – warto dokładnie przejrzeć opisy stanowisk pracy i określić, czy są one aktualne i odpowiednie dla dzisiejszych wymagań firmy. Należy także sprawdzić, czy każdy pracownik ma określony zakres obowiązków i czy jest w stanie go wykonywać.

 2. Sprawdzenie kwalifikacji pracowników – warto zweryfikować, czy każdy pracownik ma odpowiednie kwalifikacje i certyfikaty, aby wykonywać swoją pracę. Jeśli potrzeba, należy zaplanować dodatkowe szkolenia lub kursy, aby pracownicy mieli odpowiednie umiejętności.

 3. Ocena wydajności pracy – warto sprawdzić, jakie wyniki pracownicy osiągają w swojej pracy i czy są one zgodne z oczekiwaniami firmy. Można to zrobić poprzez analizę wydajności w określonych okresach, np. miesięcznych lub kwartalnych.

 4. Badanie poziomu motywacji i zaangażowania – warto poznać, co motywuje pracowników do pracy i jakie są ich cele zawodowe. Można to zrobić poprzez ankietę lub wywiad indywidualny z każdym pracownikiem. Warto też zwrócić uwagę na to, czy pracownicy są zadowoleni z warunków pracy i czy czują się docenieni przez firmę.

 5. Planowanie działań rozwojowych – na podstawie wyników audytu warto zaplanować odpowiednie działania, które pozwolą na rozwój pracowników i zwiększenie ich wydajności. Można to zrobić poprzez szkolenia, kursy, coaching czy mentoring.

Podsumowując, audyt kadry pracowniczej to niezbędny proces, który pozwala na lepsze zarządzanie zespołem i osiąganie lepszych wyników biznesowych. Dzięki temu można lepiej dopasować pracowników do wymagań firmy, zwiększyć ich motywację i zaangażowanie, a także planować odpowiednie działania rozwojowe.

Skorzystaj tutaj!

Najnowsze informacje

Kredyt ekologiczny – dotacja z BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił nabór wniosków dofinansowanie na zmodernizowanie posiadanej infrastruktury (np. budynki, maszyny i urządzenia), której efektem musi być...

Read More

Program FENG – Ścieżka SMART

Startuje ogólnopolski program FENG 2021-2027. Dla firm szczególnie interesująca jest Ścieżka Smart, która wspiera działalność badawczo-rozwojową, innowacyjną i inwestycyjną. Ścieżka Smart jest...

Read More