Wspólnie na podbój rynków zagranicznych

Wspólnie na podbój rynków zagranicznych

Wsparcie na wspólny projekt o wartości nawet 10 mln zł

Czy wiesz jak dużo można zyskać wspólnie zdobywając nowe rynki zbytu? Działając w ramach Krajowego Klastra Kluczowego korzystasz ze spójnej strategii marketingowej. Jednocześnie masz możliwość realizacji szeregu działań, które ułatwią podbój interesującego Cię rynku zagranicznego. W zależności od potrzeb, wsparcie dla członka klastra może być przeznaczone m.in. na: udział w targach i misjach gospodarczych, organizację programów szkoleniowych, współpracę międzynarodową, dostęp do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej czy udział w kongresach i konferencjach.Pomoc mogą otrzymać wyłącznie koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych kierujący do członków klastra projekty:

  • wspierające internacjonalizację oferty klastra i/lub członków klastra;
  • zwiększające widoczność klastra na rynkach międzynarodowych;
  • tworzące sieci kontaktów i wspierające wymianę wiedzy z partnerami zagranicznymi;
  • rozwijające współpracę międzynarodową klastra i/lub członków klastra;
  • promujące marki produktowe.

Jeśli jesteś już Krajowym Klastrem Kluczowym, złóż wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w generatorze wniosków. Pamiętaj o konieczności zapoznania się z dokumentacją i najczęściej zadawanymi pytaniami. Każdy wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej. Po pozytywnej ocenie możesz podpisać umowę. Otrzymasz opiekuna projektu, który odpowie na pytania i wątpliwości na każdym etapie realizacji. Jako członek klastra możesz uczestniczyć w targach i misjach zagranicznych, korzystać z doradztwa i szkoleń, zdobywasz dostęp do zagranicznej infrastruktury B+R i spójnej strategii promocji. Pamiętaj! Realizuj projekt zgodnie z założeniami opisanymi we wniosku. Koszty w projektach nie mogą przekroczyć 10 mln zł przy poziomie dofinansowania 50% – 80%. Wypłata odbywa się w formie refundacji poniesionych wydatków. Zasady opisane są we wzorze umowy.

Debata o klastrach i ich znaczeniu dla regionalnych i krajowych gospodarek – oraz o wspieraniu ich w ramach programów publicznych – jest jak najbardziej aktualna. Z praktycznego punktu widzenia klastry pozwalają przedsiębiorstwom na dostęp do wiedzy, zasobów i kompetencji, których nie muszą rozwijać czy zdobywać we własnym zakresie. Szybko zmieniające się warunki coraz rzadziej pozwalają na to, aby spokojnie prowadzić procesy rozwoju nowych technologii, produktów czy usług. Zegar tyka, a konkurencja nie śpi. Przy świadomości tego, że w momencie, gdy u kogoś rodzi się pomysł, prawdopodobnie podobny pojawia się w głowie kilkunastu innych osób na świecie, sztuka polega na umiejętnym wykorzystaniu wiedzy, zasobów i kompetencji własnych i innych, aby w stosunkowo krótkim czasie przekuć dany pomysł na wdrożenie.Trzecia, zaktualizowana wersja Przewodnika powstała w piątą rocznicę wcześniejszego wydania i w osiem lat od jego pierwszej edycji. Od tego czasu zmieniło się tak wiele, że – poza propozycjami metodycznymi – treść nieomalże całej książki wymagała znaczącej rewizji. Funkcjonujemy w zupełnie nowej rzeczywistości gospodarczej. Związane jest to nie tylko z kolejnymi zmianami technologicznymi, ale także z kształtowaniem się po kryzysie z końca pierwszej dekady XXI wieku innego podejścia zarówno do budowania relacji w gospodarce, jak i do prowadzenia polityki gospodarczej. Wiele krajów, w tym i Polska, od nowa definiuje swoją politykę przemysłową. Jednocześnie Unia Europejska próbuje utrzymywać swą globalną pozycję konkurencyjną pod sztandarami inteligentnych specjalizacji. Klastry mogą być skutecznym narzędziem realizacji tych polityk. Jednak w tej sytuacji stawiane są przed nimi wysokie wymagania. Od inicjatyw klastrowych oczekuje się zapewniania masy krytycznej pozwalającej na osiąganie międzynarodowej konkurencyjności oraz doskonałości w zarządzaniu procesami współpracy. Punkt ciężkości polityki wobec klastrów przesunął się od entuzjastycznego wspierania nowo powstających inicjatyw w stronę wykorzystania potencjału inicjatyw istniejących.Przewodnik składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym przedstawiono wyzwania, przed którymi stoi polska gospodarka. Omówiono w nim zagadnienia, które mogą oddziaływać zarówno na konkurencyjność pojedynczych firm, jak i na sytuację w łańcuchach wartości w branżach. Wymagają one szczególnego uwzględnienia w działaniach podejmowanych w inicjatywach klastrowych. W drugim rozdziale poruszono kwestie funkcjonowania zjawisk klastrowych z punktu widzenia różnych sektorów oraz przedstawiono doświadczenia polskich klastrów. W rozdziale trzecim przybliżone zostały zagadnienia związane z zarządzaniem inicjatywami klastrowymi. Szczególną uwagę zwrócono na rolę animatora oraz na techniki i narzędzia pracy animatora.

Dodaj komentarz