Dotacje Unijne

*

Zajmujemy się kompleksowym doradztwem w zakresie pozyskiwania środków Unijnych!

Skorzystaj z naszych usług, tutaj!

*

Unia Europejska oferuje różne formy wsparcia dla firm, w tym dotacje, które mają na celu wspomaganie rozwoju i innowacji w sektorze prywatnym. Dotacje UE są finansowane ze środków budżetu Unii i dostępne są dla przedsiębiorców z różnych sektorów i branż.

Aby otrzymać dotacje UE, firmy muszą złożyć wniosek i spełnić określone wymagania, takie jak realizacja projektów związanych z badaniami i rozwojem, inwestycjami w infrastrukturę lub szkoleniami pracowników. Dotacje mogą stanowić znaczący wkład finansowy w projekty firm, co umożliwia im rozwój i wzrost.

Unia Europejska oferuje także inne formy wsparcia dla firm, takie jak pożyczki, gwarancje i instrumenty finansowe, które mają na celu zwiększenie dostępności kapitału dla przedsiębiorców. Dzięki tym instrumentom firmy mogą uzyskać łatwiejszy dostęp do finansowania i zwiększyć swoje szanse na sukces na rynku europejskim.

Skąd pochodzą pieniądze?

Środki na dotacje dla firm pochodzą z budżetu Unii Europejskiej, który jest finansowany z różnych źródeł. W skład budżetu UE wchodzą m.in.:

 1. Wpłaty członkowskie od państw członkowskich – są to środki, które każde państwo członkowskie wpłaca do budżetu UE na podstawie swojego PKB.

 2. Cła i podatki – Unia Europejska pobiera cła i podatki na importowane towary spoza UE, które wpływają do budżetu UE.

 3. Dochody z opłat – Unia Europejska pobiera opłaty za usługi, takie jak rejestracja marek i patentów, które przyczyniają się do dochodów budżetowych UE.

 4. Fundusze strukturalne – są to środki, które Unia Europejska przeznacza na wsparcie inwestycji w regionach i sektorach, które potrzebują rozwoju, takich jak infrastruktura, edukacja, badania i innowacje.

W ramach budżetu UE określone są kwoty przeznaczone na dotacje dla firm, które są alokowane na różne programy i inicjatywy. Wnioskując o dotację, przedsiębiorcy muszą spełnić określone kryteria i wykazać, że ich projekty mają potencjał wzrostu i rozwoju dla gospodarki europejskiej.

Struktura Funduszy Europejskich

Fundusze europejskie to różnego rodzaju instrumenty finansowe Unii Europejskiej, które mają na celu wspieranie rozwoju regionalnego, innowacji, badań naukowych, edukacji oraz integracji społecznej i gospodarczej. Poniżej przedstawiam pięć głównych programów funduszy europejskich:

finansuje projekty mające na celu rozwój regionalny i terytorialny w Europie, w tym inwestycje w infrastrukturę, ochronę środowiska, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz usługi publiczne.

finansuje projekty mające na celu poprawę sytuacji społecznej i zawodowej ludzi w Europie, w tym szkolenia i kwalifikacje, tworzenie miejsc pracy, walkę z wykluczeniem społecznym oraz ochronę praw pracowniczych.

finansuje projekty mające na celu rozwój innowacyjności i konkurencyjności w Europie, w tym inwestycje w badania i rozwój, transfer wiedzy i technologii oraz rozwój rynków innowacyjnych.

finansuje projekty związane z edukacją, szkoleniami, młodzieżą i sportem w Europie, w tym programy wymiany studenckiej, staże i praktyki zawodowe, szkolenia dla nauczycieli oraz projekty współpracy międzynarodowej.

finansuje projekty mające na celu zrównoważony rozwój terytorialny w Europie, w tym inwestycje w infrastrukturę transportową, energetyczną i środowiskową oraz rozwój sektora turystycznego.

Warto zaznaczyć, że powyższe programy to tylko niektóre z wielu funduszy europejskich, jakie są dostępne dla państw członkowskich UE. Każdy z programów ma określone cele i kryteria, jakie muszą spełniać projekty, które chcą otrzymać wsparcie finansowe z tych funduszy.

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) to fundusz, który został utworzony w celu zapewnienia szybkiej i skutecznej pomocy finansowej państwom członkowskim UE, które doświadczyły klęsk żywiołowych lub innych katastrof, takich jak powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, susze lub pandemie.

Celem Funduszu Solidarności UE jest przede wszystkim zapewnienie pomocy finansowej w celu przywrócenia normalnego funkcjonowania infrastruktury i usług publicznych, a także zapobieżenia i łagodzenia skutków klęsk żywiołowych lub innych katastrof.

Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) to instrument finansowy Unii Europejskiej, który ma na celu wsparcie procesu akcesyjnego krajów kandydujących do UE oraz państw, które zawarły porozumienie o stowarzyszeniu z UE. Celem IPA jest przyspieszenie reform i modernizacji w tych państwach oraz przygotowanie ich do przystąpienia do UE.

IPA zapewnia wsparcie finansowe dla krajów kandydujących do UE oraz dla krajów objętych polityką europejskiego sąsiedztwa, które są zainteresowane zbliżeniem się do UE. Instrument ten finansuje projekty związane z reformami sektora publicznego, modernizacją gospodarki, ochroną środowiska, edukacją, kulturą, społeczeństwem obywatelskim i wymiarem sprawiedliwości.

Unia Europejska dysponuje różnymi instrumentami finansowymi, które służą do finansowania różnych celów i polityk. Poniżej przedstawiam kilka ważnych instrumentów finansowych Unii Europejskiej:

 1. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) – to instytucja finansowa UE, która udziela pożyczek i kredytów dla projektów inwestycyjnych w Unii Europejskiej i poza nią. EBI finansuje projekty w dziedzinach takich jak transport, energia, środowisko, edukacja i badania naukowe.

 2. Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) – to fundusz powiązany z EBI, który udziela pożyczek i kredytów dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w UE, w celu wsparcia rozwoju sektora prywatnego i tworzenia miejsc pracy.

 3. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – to fundusz UE, który finansuje projekty związane z rozwojem regionalnym, infrastrukturą, ochroną środowiska i małymi i średnimi przedsiębiorstwami w UE.

 4. Program Horyzont Europa – to program UE, który finansuje badania naukowe i innowacje w UE, w celu wspierania rozwoju technologicznego i gospodarczego.

 5. Program Erasmus+ – to program UE, który finansuje projekty związane z edukacją, szkoleniami, młodzieżą i sportem w UE, w celu wspierania mobilności i wymiany między krajami UE.

 6. Fundusz Spójności – to fundusz UE, który finansuje projekty związane z zrównoważonym rozwojem terytorialnym, infrastrukturą, transportem i ochroną środowiska w krajach UE o mniejszym stopniu rozwoju.

 7. Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) – to instrument UE, który finansuje projekty związane z reformami sektora publicznego, modernizacją gospodarki, ochroną środowiska, edukacją, kulturą, społeczeństwem obywatelskim i wymiarem sprawiedliwości w krajach objętych procesem akcesyjnym i polityką europejskiego sąsiedztwa.

Wszystkie instrumenty finansowe Unii Europejskiej mają na celu wspieranie rozwoju gospodarczego, innowacyjności, edukacji, środowiska i innych obszarów, zgodnie z celami określonymi w strategii Europa 2020.

Zasady działania Funduszy Europejskich

projekty finansowane ze środków Funduszy Europejskich muszą być zgodne z celami polityki UE, takimi jak rozwój gospodarczy, ochrona środowiska, integracja społeczna i wzmocnienie innowacyjności.

projekty finansowane ze środków Funduszy Europejskich powinny być realizowane we współpracy z różnymi partnerami, takimi jak organy rządowe, organizacje pozarządowe, sektor prywatny, a także z udziałem społeczeństwa obywatelskiego.

środki finansowe z Funduszy Europejskich powinny uzupełniać, a nie zastępować środków finansowych z budżetów krajowych.

Fundusze Europejskie mają na celu wspieranie inwestycji i reform w państwach członkowskich UE, które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego i społecznego.

projekty finansowane ze środków Funduszy Europejskich muszą być realizowane w sposób zgodny z zasadami równego traktowania i niedyskryminacji.

zarządzanie środkami z Funduszy Europejskich musi być przejrzyste i podlegać kontroli, a beneficjenci muszą publikować informacje dotyczące wykorzystania tych środków.

projekty finansowane ze środków Funduszy Europejskich powinny być zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju i dbać o ochronę środowiska oraz zrównoważony rozwój ekonomiczny i społeczny.

Unia Europejska w strategii Europa 2020 określiła swoje cele strategiczne i priorytety rozwoju. Na tej podstawie wyznaczone zostały tzw. polityki horyzontalne. Każdy projekt, który ma być realizowany z udziałem Funduszy Europejskich, jest oceniany w kontekście zgodności z trzema podstawowymi politykami:

Ile i na co?

Budżet Unii Europejskiej na lata 2021-2027 został przyjęty w grudniu 2020 roku, po długich negocjacjach między państwami członkowskimi UE. Budżet ten obejmuje okres siedmiu lat i wynosi 1074 miliardy euro. Obejmuje on dwa główne elementy: wieloletnią ramę finansową (WRF) oraz instrument naprawy gospodarczej w związku z pandemią COVID-19.

Wieloletnia ramę finansowa (WRF) na lata 2021-2027 obejmuje budżety na programy i polityki UE na okres siedmiu lat. Największe kwoty w ramach WRF przeznaczone są na następujące dziedziny:

 1. Polityka spójności – 330,1 miliarda euro, co stanowi około 30% całego budżetu WRF. Obejmuje to finansowanie projektów związanych z rozwojem regionalnym, transportem, ochroną środowiska, kulturą i turystyką.

 2. Wspólna Polityka Rolna – 387,8 miliarda euro, co stanowi około 36% całego budżetu WRF. Obejmuje to finansowanie projektów związanych z rolnictwem, ochroną środowiska i rozwojem obszarów wiejskich.

 3. Innowacje i badania naukowe – 75,9 miliarda euro, co stanowi około 7% całego budżetu WRF. Obejmuje to finansowanie projektów związanych z badaniami naukowymi, rozwojem technologicznym i innowacjami.

 4. Współpraca międzynarodowa – 71,8 miliarda euro, co stanowi około 7% całego budżetu WRF. Obejmuje to finansowanie projektów związanych z pomocą humanitarną, pomocą rozwojową, polityką sąsiedztwa i globalną.

 5. Bezpieczeństwo i obrona – 13 miliardów euro, co stanowi około 1% całego budżetu WRF. Obejmuje to finansowanie projektów związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym UE, obroną i bezpieczeństwem zewnętrznym.

Ponadto, na skutek pandemii COVID-19, Unia Europejska zdecydowała się na wprowadzenie Instrumentu Naprawy Gospodarczej (NGEU), który przeznaczył 750 miliardów euro na wsparcie ożywienia gospodarczego w UE po pandemii. Instrument ten ma na celu wspieranie inwestycji w zieloną i cyfrową transformację, rozwój infrastruktury, tworzenie nowych miejsc pracy i wzmocnienie odporności gospodarczej w państwach członkowskich UE.

Polityka spójności to jedna z największych dziedzin finansowanych z budżetu UE. W ramach wieloletniej ramy finansowej na lata 2021-2027, na politykę spójności przewidziano kwotę 330,1 miliarda euro, co stanowi około 30% całego budżetu.

Polityka spójności ma na celu redukcję różnic w rozwoju między poszczególnymi regionami w Unii Europejskiej. Obejmuje ona finansowanie projektów związanych z rozwojem regionalnym, transportem, ochroną środowiska, kulturą i turystyką. Główne cele polityki spójności to:

 1. Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności – polityka spójności ma na celu wspieranie innowacji, badań naukowych, rozwoju technologicznego i konkurencyjności w regionach UE.

 2. Poprawa jakości życia – polityka spójności ma na celu poprawienie jakości życia mieszkańców w regionach UE, poprzez finansowanie projektów związanych z infrastrukturą, transportem, zdrowiem, kulturą i edukacją.

 3. Zrównoważony rozwój – polityka spójności ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju, ochronę środowiska i zasobów naturalnych, a także promowanie ekologicznych rozwiązań.

Polityka spójności obejmuje wszystkie regiony UE, a projekty finansowane z jej środków muszą spełniać określone wymagania i kryteria, takie jak zgodność z celami polityki UE, poprawność prawną, techniczną i finansową, a także przestrzeganie zasad przejrzystości i partycypacji. Polityka spójności ma na celu zredukowanie dysproporcji w rozwoju między regionami UE i poprawę jakości życia mieszkańców tych regionów.

Wspólna Polityka Rolna (WPR) to jedna z kluczowych dziedzin finansowanych z budżetu UE. W ramach wieloletniej ramy finansowej na lata 2021-2027, na WPR przewidziano kwotę 387,8 miliarda euro, co stanowi około 36% całego budżetu.

WPR ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w UE, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska, a także zapewnienie stabilności i konkurencyjności sektora rolnego w UE. Główne cele WPR to:

 1. Wsparcie dochodów rolników – WPR ma na celu zapewnienie godziwych dochodów dla rolników w UE, poprzez system wsparcia płatności bezpośrednich oraz innych instrumentów finansowych.

 2. Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich – WPR ma na celu promowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, poprzez finansowanie projektów związanych z ochroną środowiska, rolnictwem ekologicznym, bioróżnorodnością, zmniejszaniem emisji gazów cieplarnianych oraz tworzeniem miejsc pracy w tych obszarach.

 3. Poprawa jakości i konkurencyjności produktów rolnych – WPR ma na celu poprawienie jakości i konkurencyjności produktów rolnych w UE, poprzez wspieranie działań związanych z badaniami naukowymi, innowacjami, rozwojem technologicznym i promocją produktów rolnych.

 4. Bezpieczeństwo żywnościowe – WPR ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w UE, poprzez wspieranie produkcji żywności i zapewnienie stabilności rynku.

WPR obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE i finansuje projekty związane z rolnictwem, hodowlą zwierząt, leśnictwem i rybołówstwem. Projekty finansowane ze środków WPR muszą spełniać określone wymagania i kryteria, takie jak zgodność z celami polityki UE, poprawność prawną, techniczną i finansową, a także przestrzeganie zasad przejrzystości i partycypacji. WPR ma na celu zapewnienie stabilności i konkurencyjności sektora rolnego w UE, poprawę jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich i zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w UE.

Innowacje i badania naukowe to jedna z kluczowych dziedzin finansowanych z budżetu UE. W ramach wieloletniej ramy finansowej na lata 2021-2027, na innowacje i badania naukowe przewidziano kwotę 75,9 miliarda euro, co stanowi około 7% całego budżetu.

Innowacje i badania naukowe mają na celu wspieranie rozwoju innowacyjnych technologii i rozwiązań, które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego i społecznego UE. Główne cele innowacji i badań naukowych to:

 1. Wspieranie badań naukowych – UE ma na celu wspieranie badań naukowych i finansowanie projektów związanych z nauką, technologią i innowacjami.

 2. Wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw – UE ma na celu wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez finansowanie projektów związanych z rozwojem technologicznym i innowacjami.

 3. Promowanie zrównoważonego rozwoju – UE ma na celu promowanie zrównoważonego rozwoju, poprzez finansowanie projektów związanych z ochroną środowiska, energią odnawialną, transportem ekologicznym i innymi ekologicznymi rozwiązaniami.

 4. Poprawa konkurencyjności – UE ma na celu poprawę konkurencyjności europejskiej gospodarki, poprzez wspieranie innowacyjnych technologii, nowych produktów i usług, a także rozwijanie umiejętności i kwalifikacji pracowników.

 5. Wspieranie transferu technologii – UE ma na celu wspieranie transferu technologii i wiedzy między przedsiębiorstwami i instytucjami naukowymi.

Innowacje i badania naukowe obejmują wszystkie państwa członkowskie UE i finansują projekty związane z nauką, technologią i innowacjami. Projekty finansowane ze środków innowacji i badań naukowych muszą spełniać określone wymagania i kryteria, takie jak zgodność z celami polityki UE, poprawność prawną, techniczną i finansową, a także przestrzeganie zasad przejrzystości i partycypacji. Innowacje i badania naukowe mają na celu wspieranie rozwoju innowacyjnych technologii i rozwiązań, które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego i społecznego UE.

Współpraca międzynarodowa to jedna z dziedzin finansowanych z budżetu UE. W ramach wieloletniej ramy finansowej na lata 2021-2027, na współpracę międzynarodową przewidziano kwotę 71,8 miliarda euro, co stanowi około 7% całego budżetu.

Współpraca międzynarodowa ma na celu wspieranie polityki UE w zakresie międzynarodowych stosunków politycznych, gospodarczych i kulturalnych. Główne cele współpracy międzynarodowej to:

 1. Pomoc humanitarna – UE ma na celu udzielanie pomocy humanitarnej krajom i regionom, które są narażone na kryzysy humanitarne, takie jak klęski żywiołowe, wojny i konflikty.

 2. Pomoc rozwojowa – UE ma na celu wspieranie rozwoju krajów i regionów, zwłaszcza krajów rozwijających się, poprzez finansowanie projektów związanych z edukacją, zdrowiem, infrastrukturą, ochroną środowiska, energią i innymi dziedzinami.

 3. Polityka sąsiedztwa – UE ma na celu wspieranie stosunków z krajami sąsiadującymi, poprzez finansowanie projektów związanych z rozwojem gospodarczym, bezpieczeństwem i stabilnością w tych krajach.

 4. Współpraca na rzecz pokoju i bezpieczeństwa – UE ma na celu wspieranie działań na rzecz pokoju i bezpieczeństwa, poprzez finansowanie działań związanych z prewencją konfliktów, ochroną praw człowieka i demokracji, zwalczaniem terroryzmu i przestępczości zorganizowanej.

Współpraca międzynarodowa obejmuje wiele obszarów i krajów na całym świecie. Projekty finansowane ze środków współpracy międzynarodowej muszą spełniać określone wymagania i kryteria, takie jak zgodność z celami polityki UE, poprawność prawną, techniczną i finansową, a także przestrzeganie zasad przejrzystości i partycypacji. Współpraca międzynarodowa ma na celu wspieranie polityki UE w zakresie międzynarodowych stosunków politycznych, gospodarczych i kulturalnych oraz poprawę sytuacji krajów i regionów na całym świecie.

Bezpieczeństwo i obrona to jedna z dziedzin finansowanych z budżetu UE. W ramach wieloletniej ramy finansowej na lata 2021-2027, na bezpieczeństwo i obronę przewidziano kwotę 13 miliardów euro, co stanowi około 1,2% całego budżetu.

Bezpieczeństwo i obrona mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności w Europie oraz wspieranie wspólnej polityki obronnej UE. Główne cele bezpieczeństwa i obrony to:

 1. Wspólna polityka obronna – UE ma na celu rozwijanie wspólnej polityki obronnej, która pozwala na skoordynowane i skuteczne działania w przypadku zagrożeń dla bezpieczeństwa UE.

 2. Wspieranie współpracy obronnej – UE ma na celu wspieranie współpracy między państwami członkowskimi w zakresie obrony, poprzez finansowanie projektów związanych z rozwojem technologii obronnych, badaniami naukowymi, szkoleniami oraz wspólnymi operacjami.

 3. Poprawa bezpieczeństwa wewnętrznego – UE ma na celu poprawę bezpieczeństwa wewnętrznego, poprzez finansowanie projektów związanych z walką z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną, cyberprzestępczością oraz innymi zagrożeniami.

 4. Wsparcie partnerów zewnętrznych – UE ma na celu wspieranie partnerów zewnętrznych, zwłaszcza krajów sąsiadujących i partnerów strategicznych, poprzez finansowanie projektów związanych z rozwojem infrastruktury obronnej, szkoleniami i wspólnymi operacjami.

Bezpieczeństwo i obrona obejmują państwa członkowskie UE i finansują projekty związane z obroną, bezpieczeństwem wewnętrznym i wspólną polityką obronną UE. Projekty finansowane ze środków bezpieczeństwa i obrony muszą spełniać określone wymagania i kryteria, takie jak zgodność z celami polityki UE, poprawność prawną, techniczną i finansową, a także przestrzeganie zasad przejrzystości i partycypacji. Bezpieczeństwo i obrona mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności w Europie oraz wspieranie wspólnej polityki obronnej UE.

Podział środków finansowych Unii Europejskiej dla Polski odbywa się na podstawie kilku kryteriów. Najważniejsze z nich to:

 1. Wskaźnik PKB na mieszkańca – państwa o niższym PKB na mieszkańca otrzymują większe wsparcie finansowe. W przypadku Polski, wskaźnik ten jest niższy niż średnia UE, co przyczynia się do zwiększenia dostępnych środków.

 2. Wsparcie dla regionów zależnych od przemysłu węglowego – Polska otrzymuje specjalne wsparcie finansowe w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, aby pomóc w przekształceniu regionów zależnych od przemysłu węglowego w bardziej zrównoważone gospodarczo regiony.

 3. Zdolność do absorpcji funduszy – Polska otrzymuje środki w zależności od zdolności do skutecznego wykorzystania funduszy europejskich. Zdolność ta zależy od poziomu administracji i infrastruktury, a także od zdolności do przygotowania projektów i wykorzystania dostępnych funduszy w sposób efektywny.

 4. Priorytety polityki UE – Polska otrzymuje środki na podstawie zgodności z priorytetami polityki UE, takimi jak innowacje, badania naukowe, ochrona środowiska, rozwój infrastruktury, edukacja i szkolenia oraz walka z bezrobociem i wykluczeniem społecznym.

Podział środków finansowych dla Polski odbywa się w ramach różnych programów i funduszy UE, takich jak Polityka Spójności, Wspólna Polityka Rolna, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Instrument Pomocy Przedakcesyjnej, a także różne programy badawczo-rozwojowe i innowacyjne.

 

Zapraszamy do współpracy!

Skorzystaj tutaj!

Najnowsze informacje

Kredyt ekologiczny – dotacja z BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił nabór wniosków dofinansowanie na zmodernizowanie posiadanej infrastruktury (np. budynki, maszyny i urządzenia), której efektem musi być...

Read More

Program FENG – Ścieżka SMART

Startuje ogólnopolski program FENG 2021-2027. Dla firm szczególnie interesująca jest Ścieżka Smart, która wspiera działalność badawczo-rozwojową, innowacyjną i inwestycyjną. Ścieżka Smart jest...

Read More