Informacja o wynikach oceny projektu wyłonionego do dofinansowania w trybie pozakonkursowym

Centrum Projektów Europejskich, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa w Osi IV Programu Wiedza Edukacja Rozwój informuje, że w wyniku wezwania nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/19 dotyczącego projektu pozakonkursowego wybrano do dofinansowania projekt pn. „Synergia – sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej” złożony przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Lecha Kaczyńskiego. 

  • Kwota przyznanego dofinansowania wynosi: 12 318 710,90 zł  
  • Całkowita kwota projektu wynosi: 12 699 701,96 zł 
  • Przewidywany czas realizacji projektu: od 23.09.2019 r. do 31.12.2022 r. 
  • Ocena merytoryczna II stopnia została zakończona 23 września 2019 r. 
  • Skład Zespołu Oceny Projektu Pozakonkursowego: Przewodniczący ZOPP: p. Leszek Buller, Zastępca Przewodniczącego ZOPP p. Marta Rudnik-Żelazowska, członkowie ZOPP: p. Paulina Chodyra, p. Arleta Siwek , p. Andrzej Tyc.

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz