GoSmart BSR – metodyka „Trans-S3”

Projekt GoSmart BSR powstał przy założeniu, że internacjonalizacja działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach, w szczególności w MŚP, jest jednym z kluczowych obszarów i istotnych czynników sukcesu regionalnych specjalizacji. Wyniki badań przeprowadzonych w początkowej fazie projektu pokazały, że regiony projektując i wdrażając strategie inteligentnych specjalizacji (S3), muszą stać się konkurencyjne na skalę światową w zakresie tworzenia i przynależności do globalnych łańcuchów wartości (sieci). Wizja wyraża wspólne oświadczenie partnerów, według którego główne oczekiwane rezultaty skutecznej współpracy w podejściu transnarodowym pomiędzy przemysłem, sektorem B+R, organizacjami pozarządowymi i władzami regionów to:

  • funkcjonalny i zrównoważony Transnarodowy System Brokerów Innowacji (TIBS – Transnational Innovation Brokerage System), oraz
  • wspólne strategie inteligentnych specjalizacji dla MŚP wdrażane w regionach partnerskich.

Zakres projektu jest zorientowany na Strategie Transnarodowych Inteligentnych Specjalizacji (Trans-S3), co wiąże się między innymi z prowadzeniem działań mających na celu identyfikację oraz uzgodnienie wspólnych priorytetów i dziedzin Trans-S3. Należy podkreślić, że Trans-S3 wypracowywane w projekcie GoSmart BSR mają na celu uzupełnienie istniejących S3 oraz wzmocnienie ich skuteczności. Rozszerzenie ich zakresu poprzez ponadnarodową współpracę sprawi, że regiony staną się bardziej innowacyjne i konkurencyjne. Te kluczowe wyzwania zostały określone w związku z koniecznością przekształcenia przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, w rzeczywistych liderów innowacji oraz w celu ułatwienia im umiędzynarodowienia i wprowadzania innowacji w warunkach międzynarodowej współpracy w łańcuchu dostaw.

Metodyka formułowania Strategii Transnarodowych Inteligentnych Specjalizacji – Trans-S3 (PDF 402 KB)

Liderem projektu GoSmart BSR, współfinansowanego przez program Interreg Region Morza Bałtyckiego, jest Politechnika Białostocka. W projekcie uczestniczą również partnerzy z Polski, Łotwy, Litwy, Estonii, Danii, Finlandii i Niemiec.
Efekty realizowanych działań można śledzić za pośrednictwem strony projektu oraz na portalach społecznościowych dostępnych w języku angielskim:

oraz w języku polskim:

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz