Komunikat w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Stosownie do zapisów Podrozdziału 3.1 pkt Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przekazuje minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej do zastosowania przez Instytucje Pośredniczące Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (IP PO WER) w 2020 roku.

Minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej na 2020 roku wynoszą odpowiednio:

1) dla projektów realizowanych w ramach Działania 1.1 oraz Działania 1.2:

  • minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym: osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami  – do poziomu ISCED 3, imigranci, reemigranci) – 44 proc.;
  • minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do ww. grup – 59,5 proc.;

2) dla projektów realizowanych w ramach Działania 1.3:

  • minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej (dla wszystkich uczestników) – 26,7 proc.;

3) dla projektów dedykowanych w całości osobom z niepełnosprawnościami (w tym do projektów realizowanych w ramach Działania 1.5):

  • minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej (dla wszystkich uczestników) – 24 proc.

IP PO WER może zdecydować o obniżeniu minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup docelowych, obniżając je o 10 punktów procentowych w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia rejestrowanego przekracza średnią wojewódzką, przy jednoczesnym podniesieniu minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup docelowych o 10 punktów procentowych w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia rejestrowanego jest niższa niż średnia wojewódzka. Decyzja w tym zakresie musi zostać odpowiednio odzwierciedlona w kryteriach wyboru projektów i podawana jest w informacji o naborze projektów.

Podane w komunikacie minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej obowiązują dla projektów z zakresu aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach celu tematycznego 8 przyjętych do realizacji na podstawie konkursów, których termin naboru mieści się między 1 stycznia a 31 grudnia 2020 roku. W zakresie projektów pozakonkursowych, podane w komunikacie minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej odnoszą się do projektów, których termin realizacji rozpoczyna się po 31 grudnia 2019 roku.

Szczegółowe informacje znajdują sie w komunikacie opublikowanym w sekcji Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Dodaj komentarz