Produkcja przemysłowa, ceny w przemyśle i budownictwie w listopadzie 2019 r. – komentarz MR do danych GUS

Wg wstępnych danych GUS produkcja sprzedana przemysłu w listopadzie 2019 r. była o 1,4 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2018 r.

grafika przedstawia napisy analizy MR, produkcja na złoto-beżowym tle oraz fragment zdjęcia procesu produkcji; widoczne są metal i iskry

Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja w listopadzie wzrosła o 5,4 proc. W ujęciu narastającym w pierwszych jedenastu miesiącach 2019 roku produkcja przemysłowa wzrosła o 4 proc. Listopadowe dane były lepsze od oczekiwań rynkowych zakładających brak zmiany realnego poziomu produkcji sprzedanej przemysłu w ujęciu rocznym (0 proc. r/r) oraz zbliżone do oczekiwań formułowanych przez Ministerstwo Rozwoju.

W porównaniu z listopadem 2018 r. produkcja sprzedana przemysłu była w ubiegłym miesiącu wyższa w 19 (spośród 34) działach przemysłu. Sprzedaż rosła najszybciej w produkcji pozostałego sprzętu transportowego oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 14,4 proc.), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 7,1 proc.) oraz urządzeń elektrycznych (o 4,9 proc.). Spadek odnotowano m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 6,0 proc.). Dobre wyniki sektorów eksportowych sugerować mogą utrzymywanie się relatywnie silnej pozycji konkurencyjnej krajowych przedsiębiorstw w otoczeniu międzynarodowym.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2019 r. były niższe niż przed rokiem o 0,2 proc. W porównaniu z październikiem br. ceny spadły o 0,1 proc. Ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły natomiast o 3 proc. r/r.

W grudniu 2019 r. oczekujemy wyraźnego przyspieszenia w sektorze przemysłowym. Produkcja sprzedana w przemyśle wzrośnie wówczas o blisko 6 proc. (r/r). Poprawa dynamiki produkcji sprzedanej w sektorze przemysłowym wynikać będzie m.in. z korzystnego układu kalendarza w postaci 1 dnia roboczego więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Pozytywnie na grudniowy wynik produkcji sprzedanej wpływać powinna ponadto wyższa niż miesiąc wcześniej aktywność przedsiębiorstw specjalizujących się w przetwórstwie oraz w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami oraz rekultywacją.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz