88 km korytarza rzecznego objęte projektem Programu Infrastruktura i Środowisko

Prawie 38 mln zł unijnego dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) będzie przeznaczonych na „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy”. Projekt realizuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Celem inwestycji jest poprawa stanu ekologicznego wód odcinków rzek Wisły, Soły i Skawy. W ramach projektu zostanie przywrócona spójność sieci obszarów Natura 2000 oraz odtworzone zostaną historyczne korytarze ekologiczne łączące Wisłę z rzekami Sołą i Skawą. Łączna długość udrażnianego korytarza rzecznego wyniesie 88 km. Cały projekt wart jest 44,32 mln zł, ale dzięki dzisiejszej umowie, podpisanej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, beneficjent otrzyma 37,67 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych POIiŚ.

Jest to już piąta inwestycja realizowana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Krakowie, która uzyskała dofinansowanie UE w ramach II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020. Łączne wsparcie UE przeznaczone na inwestycje RZGW Kraków z zakresu ochrony przed powodzią oraz działania służące osiągnięciu dobrego stanu wód to ponad 315 mln zł.

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz